Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Cách ch?n dăy công su?t máy bi?n áp phân ph?i 3 pha

1. Ch?n dăy công su?t máy bi?n áp theo TCVN 6306-1:2006:

So sánh các dăy công su?t theo các v?n b?n (qui ??nh ho?c g?i ư) hi?n hành th́ TCVN 6306-1:2006 có ?u ?i?m v́ nó d?a trên c? s? phân b? các c?p công su?t r?t g?n v?i giá tr? lư t??ng nh? ?ă phân tích trên. C? th? ch?n theo dăy R10: … 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315(320), 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150…

2. B? sung các c?p công su?t “l?” vào dăy công su?t ?u tiên:

??a các c?p công su?t hi?n nay ch?a ???c ph? bi?n nh? 63, 80, 125, 200, 500 kVA. Hi?n nay, các c?p công su?t này ít ???c s? d?ng là do không ???c khuy?n khích trong các qui ??nh c?a các Công ty ?i?n l?c d?n ??n các nhà s?n xu?t không s?n xu?t, các ??n v? thi?t k? v́ th? c?ng không s? d?ng trong các thi?t k? c?a h?. Khi ta ??a nó vào dăy công su?t ?u tiên th́ “có c?u s? d?n ??n có cung”.

3. H?n ch? d?n các c?p công su?t ngoài dăy ?u tiên:

Không ti?p t?c mua, không ??a vào các thi?t k? m?i các MBA công su?t ngoài dăy khuy?n khích nh?: 75; 180; 560; 750; 1500… ?? d?n d?n ti?n ??n ch? s? d?ng các c?p công su?t trong dăy R10.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay183
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814850

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge