Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Cu?c c?i cách l?ch s? c?a ngành ?i?n

 

Giá ?i?n bán l? s? t?ng do b?t ??u gi?m tr? giá thông qua quá tŕnh t? do hóa th? tr??ng

Giá ?i?n bán l? ? Vi?t Nam v?n ?ang r? h?n x?p x? 50% so v?i giá ?i?n trung b́nh t?i các n??c Châu Á - Thái B́nh D??ng khác. Quy ho?ch phát tri?n ?i?n qu?c gia (T?ng s? ?? VII) ?ang ??a ra l? tŕnh t?ng giá ?i?n lên kho?n 8-9 cent M?/kWh vào n?m 2020, t??ng ?ng v?i m?c t?ng 18,4% trong ṿng 5 n?m t?i.

Vi?c t?ng giá bán ?i?n ??u ra là y?u t? ch? ch?t cho phép t?ng giá ?i?n ??u vào/giá phát ?i?n, cùng v?i vi?c t?ng s? l??ng nh?ng doanh nghi?p tham gia vào th? tr??ng bán buôn ?i?n c?nh tranh (WCM) s? giúp l?i nhu?n c?a ngành t?ng cao h?n.

Nhu c?u ?i?n ti?p t?c gia t?ng khi ??t n??c ?ang trong quá tŕnh phát tri?n

L??ng ?i?n tiêu th? trên ??u ng??i ? Vi?t Nam vào kho?ng 1.104 kWh, ch? t??ng ???ng 1/5 m?c trung b́nh trong khu v?c Châu Á - Thái B́nh D??ng. Theo d? báo c?a B? Công th??ng (d?a trên gi? ??nh t?ng tr??ng GDP), tiêu thu ?i?n c?a Vi?t Nam ???c d? báo t?ng tr??ng ? m?c 10% m?i n?m ??n n?m 2020. Trong 6 tháng ??u n?m 2015, l??ng ?i?n tiêu th? ?ă t?ng 11,6% so v?i cùng k? n?m 2014.

Quá tŕnh t? do hóa cho th?y m?t s? thành t?u rơ ràng

Th? tr??ng phát ?i?n c?nh tranh (CGM) ?ang d?n ???c t? nhân hóa. M?c giá tr?n trong th? tr??ng CGM ?ă ???c ?i?u ch?nh t?ng ?áng k? 47% trong ṿng 3 n?m qua. Ph?n tr?m s?n l??ng ?i?n tham gia th? tr??ng này ?ă t?ng t? m?c 5% n?m 2012 lên 15% ? th?i ?i?m hi?n t?i. Quy mô c?a th? tr??ng CGM d? ki?n s? m? r?ng ??t 70% công su?t ?i?n toàn qu?c vào cu?i n?m 2015, so v?i 42% trong n?m 2014.

 

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay196
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814863

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge