Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » ??m b?o ?i?n trong mùa khô 2015

N?m 2014, Công ty ?ă nh?n g?n 63,3 t? kWh ?i?n, trong ?ó 12 t? kWh nh?n ?i?n theo ?Z 500kV truy?n t?i B?c-Trung-Nam. D? báo con s? này, ??c bi?t trong các tháng cao ?i?m mùa khô n?m nay s? c̣n l?n h?n.
 
Ch? tính riêng trong 4 tháng ??u n?m 2015, s?n l??ng ?i?n ?ă truy?n t?i qua ?Z 500kV theo chi?u B?c-Trung-Nam ??t g?n 4,2 t? kWh, t?ng g?n 42% so v?i cùng k?.
 
“S? t?ng tr??ng ??t bi?n c?a các ph? t?i và s?c ép ??i v?i ?Z truy?n t?i 500kV ?ă ??t ra nhi?m v? h?t s?c quan tr?ng là v?n hành an toàn, ?n ??nh ?Z 500kV trong m?i t́nh hu?ng”, ông Vơ ?́nh Th?y chia s?.
 
?? hoàn thành nhi?m v? quan tr?ng này, Công ty Truy?n t?i ?i?n 4 ?ă ph?i h?p ch?t ch? v?i các ngành, ?oàn th?, c?p ?y, chính quy?n ??a ph??ng ??y m?nh công tác tuyên truy?n, ng?n ng?a x?y ra s? c? hành lang an toàn l??i ?i?n, ??c bi?t là l??i ?i?n cao áp.
 
??c bi?t Công ty ?ă v?n ??ng doanh nghi?p và bà con nông dân ti?n hành thu ho?ch trên 1 tri?u m2 mía có nguy c? gây cháy t?i khu v?c huy?n V?nh C?u, t?nh ??ng Nai, ??ng th?i d?n s?ch cây t?p, c? khô bên d??i hành lang an toàn l??i ?i?n.
 
Cùng v?i ?ó, các bi?n pháp k? thu?t nh? ki?m tra b?o d??ng s?a ch?a ?Z, h? th?ng ch?ng sét, các m?i n?i, v? sinh s?, ki?m tra hi?n tr??ng t?i các v? trí xung y?u, th?i gian cao ?i?m, truy?n t?i cao và các ph??ng án x? lư s? c?, di?n t?p x? lư s? c?… ??u ???c Công ty th?c hi?n nghiêm túc.
 
V?i nh?ng bi?n pháp quy?t li?t, hi?u qu? này, t? ??u n?m ??n nay, trên ph?m vi qu?n lư hành lang an toàn l??i ?i?n c?a Công ty Truy?n t?i ?i?n 4 ch?a x?y ra cháy trong hành lang, gây s? c?. ?Z truy?n t?i v?n v?n hành an toàn, ?n ??nh.
?? ??t ???c m?c tiêu ??m b?o cung ?ng ?? ?i?n cho nhu c?u phát tri?n kinh t?-xă h?i và sinh ho?t c?a nhân dân trên ??a bàn trong mùa khô 2015 EVNSPC và EVNHCMC ?ă xây d?ng ph??ng án ?ng phó m?t cân ??i cung c?u h? th?ng ?i?n.
 
??i v?i các khách hàng l?n hi?n chi?m kho?ng 60% s?n l??ng tiêu th? ?i?n, các công ty ?i?n l?c và ?i?n l?c tr?c thu?c ?ă t? ch?c làm vi?c và kư biên b?n th?a thu?n v? các gi?i pháp cung c?p ?i?n, ?i?u ḥa ph? t?i và ti?t ki?m ?i?n.
 
T? ch?c rà soát, th?ng kê chi ti?t các ph? t?i mang tính ch?t mùa v?, ??ng th?i tri?n khai các ph??ng án ?u tiên cho các ph? t?i tr?ng y?u ph?c v? nhu c?u dân sinh c? b?n nh? n??c s?ch, b?nh vi?n, ch?ng h?n, ch?ng úng, pḥng ng?a d?ch b?nh và các s? ki?n chính tr?-xă h?i quan tr?ng.
 
T?i các t?nh mi?n Nam, EVNSPC c?ng ?ang g?p rút th?c hi?n các công tŕnh c?i t?o, nâng công su?t và xây d?ng m?i l??i ?i?n ?? t?ng c??ng cung c?p ?i?n, ch?ng quá t?i g?m 3 tr?m 220 kV v?i t?ng v?n ??u t? 419 t? ??ng, 104 công tŕnh l??i ?i?n 110kV, kinh phí ??u t? 1926 t? ??ng và l??i ?i?n phân ph?i trên 1800 t? ??ng.
 
Ngoài ra, c̣n th?c hi?n vi?c nâng công su?t và l?p máy 2 ?? ch?ng quá t?i t?i các tr?m 110kV C?n Th?, ?ông Xuyên, V?nh Long, V?ng Liêm.
 
EVNSPC cho bi?t, hi?n nay v? l??i truy?n t?i, nhi?u tr?m 220kV b?t ??u ??y t?i trên 80% nh? Cao Lănh 2, Cai L?y, Long B́nh, Long Thành, Thu?n An, Trà Nóc và m?t s? khu v?c c?n ph?i s?m ??a tr?m 220kV vào v?n hành nh? Tây Ninh, V?ng Tàu ?? ch?ng quá t?i ???ng dây 110kV và ??m b?o ?i?n áp 110kV.
 
C̣n t?i TPHCM, tính ??n ngày 31/3, EVNHCMC ?ă hoàn t?t vi?c l?p ??t t? bù theo ?úng tinh th?n ch? ??o c?a EVN.
 
Cùng v?i các gi?i pháp tuyên truy?n ti?t ki?m ?i?n, ??m b?o hành lang an toàn l??i ?i?n, EVNHCMC c̣n ti?p t?c ??y m?nh công tác thi công, s?a ch?a ?i?n nóng (hotline) ??i v?i các công tác b?o tŕ l??i ?i?n, x? lư ng?n ng?a s? c? và ??u n?i các công tŕnh ??u t? xây d?ng m?i nh?m h?n ch? t?i thi?u gián ?o?n ?i?n trong qu?n lư v?n hành.
 
Th?c hi?n ?óng k?t m?ch ṿng trên l??i ?i?n trung th? ?? gi?m thi?u th?i gian m?t ?i?n c?a khách hàng trong các k? ho?ch b?o tŕ ??nh k? c?ng nh? x?y ra s? c?. ??ng th?i c?ng c? và nâng cao ch?t l??ng h? th?ng ?i?n, ??m b?o v?n hành an toàn, tin c?y trong mùa khô 2015.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay199
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814866

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge