Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » D?ch v? b?o tŕ thanh d?n ?i?n Busway

IEC s? xác ??nh th?i gian v?n hành và chi?u dài c?a h? th?ng Busway ?? ??a ra ph??ng án b?o d??ng phù h?p.

Th?c hi?n vi?c ki?m tra nhi?t ?? (scan nhi?t) thanh Busway và ??c bi?t t?i các kh?p n?i, các Flugin box trong t́nh tr?ng Busway ?ang mang t?i.

Phân tích k?t qu? scan nhi?t ?? ??a ra k? ho?ch b?o tŕ c? th? cho t?ng v? trí.

Ti?n hành c?t ?i?n, si?t l?c l?i t?i các kh?p n?i và các Flugin box theo tiêu chu?n k? thu?t.

V? sinh thanh Busway, các kh?p n?i và các Flugin box b?ng máy hút b?i và dung d?ch chuyên d?ng.

?óng ?i?n và scan nhi?t l?i r?i so sánh v?i k?t qu? scan nhi?t lúc ch?a b?o tŕ và xu?t báo cáo k?t qu? b?o tŕ.

CÔNG TY C? PH?N ?I?N CÔNG NGHI?P IEC VI?T NAM

Hotline: 0903 924 886

Website: iecvietnam.com.vn

 

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay200
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814867

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge