Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » EVN dùng g?y t? s??ng, máy tính b?ng ghi ch? s? ?i?n

 

 

?? minh b?ch trong công tác ghi ch? s? công t?, T?ng Công ty ?i?n l?c thành ph? Hà N?i (EVN Hà N?i) ?ă ??a vào s? d?ng g?n 1.300 b? thi?t b? ghi ch? s? công t? ?i?n b?ng camera k?t h?p v?i máy tính b?ng

Theo thông tin t? EVN Hà N?i, ?ây là ??n v? ??u tiên nghiên c?u áp d?ng b? thi?t b? camera k?t h?p v?i tablet trong vi?c ghi ch? s? công t? ?i?n.

???c tri?n khai thí ?i?m vài tháng nay, ??n th?i ?i?m tháng 7/2015, EVN Hà N?i ?ă ??a vào s? d?ng g?n 1.300 b? thi?t b? t?i t?t c? các công ty ?i?n l?c tr?c thu?c.

Thi?t b? ???c k?t n?i không dây v?i tablet, ??u soi g?n camera và ?èn led chi?u sáng, có kh? n?ng ch?p ?nh ch? s? công t? và tính toán s?n l??ng ngay t?i hi?n tr??ng sau khi nh?p ch? s? m?i, c?nh báo các s?n l??ng b?t th??ng...

Vi?c ?ng d?ng c?i thi?n ?i?u ki?n lao ??ng, t?ng n?ng su?t và hi?u qu? làm vi?c, ??m b?o an toàn cho ng??i lao ??ng do không ph?i trèo thang th? công nh? tr??c. Trong quá tŕnh ghi ch? s? công t? ?i?n, khách hàng có th? xem h́nh ?nh ch?p ch? s? ?i?n khách hàng s? d?ng trong tháng giúp c?ng c? ni?m tin c?a khách hàng ??i v?i ngành ?i?n.

Theo EVN Hà N?i, trong th?i gian t?i, T?ng công ty s? ti?p t?c m? r?ng vi?c s? d?ng b? thi?t b?

gi?a lúc nhi?u ?ô th? trong khu v?c ?ă th?c hi?n ?o l??ng ?i?n n?ng tiêu th? c?a khách hàng b?ng công t? ?i?n t?, thông tin có th? chuy?n d? li?u t? xa v? trung tâm và ki?m tra thông tin t?ng gi? th́ ngành ?i?n l?c Vi?t Nam v?n c̣n thô s?, t?n nhi?u nhân công dùng thang “leo c?t” ghi ch? s? công t?.

Theo T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) công b? ??u tháng 10/2014 t?i phiên làm vi?c gi?a Th? t??ng Chính ph? Nguy?n T?n D?ng và B? Công Th??ng, hi?n T?p ?oàn này có hàng ch?c ngh́n ng??i làm công vi?c ghi công t?, thu ti?n ?i?n, khi?n cho d? lu?n xă h?i ph?i gi?t ḿnh

Và theo quan ?i?m c?a nhi?u chuyên gia công ngh?, c̣n ph? bi?n vi?c ghi ch? s? th? công th́ c̣n t?n t?i b?t c?p, tiêu c?c. V? lâu dài ?ng d?ng ti?n ích c?a CNTT, vi?n thông vào công vi?c ghi ch? s? ?i?n n?ng tiêu th? ???c xem là gi?i pháp c?n thi?t ?? gi?m thi?u tiêu c?c, t?ng n?ng su?t và hi?u qu?.

 

 

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay204
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814871

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge