Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » EVN s?p h?t th?i ??c quy?n ?i?n

EVN s?p h?t th?i ??c quy?n ?i?n

C? th?, theo d? th?o Ngh? ??nh, trong l?nh v?c ?i?n t?i ?ây Nhà n??c s? ch? n?m gi? th? ??c quy?n ??i v?i v?n hành th?y ?i?n ?a m?c tiêu, ?i?n h?t nhân có ư ngh?a ??c bi?t quan tr?ng v? kinh t? - xă h?i g?n v?i qu?c pḥng, an ninh và  H? th?ng ?i?n qu?c gia các nhà máy ?i?n l?n, có ư ngh?a ??c bi?t quan tr?ng v? kinh t? - xă h?i, qu?c pḥng, an ninh g?m c? khâu truy?n t?i, ?i?u ?? và v?n hành h? th?ng ?i?n qu?c gia. 

Hi?n c? 3 khâu phát ?i?n, truy?n t?i và phân ph?i ?i?n v?n n?m trong tay EVN. N?u danh m?c hàng hóa, d?ch v? Nhà n??c "n?m" ??c quy?n m?i ???c ban hành th́ ??ng ngh?a, EVN s? b? thu h?p l?i th? ??c quy?n, "t? tung t? tác" c?a ḿnh lâu nay.

Trong khi ?ó, m?t s? l?nh v?c, m?t hàng nh? vàng, ti?n s? ???c Nhà n??c “si?t” ch?t h?n b?ng c? ch? ??c quy?n c? khâu s?n xu?t, xu?t kh?u ??i v?i vàng mi?ng, vàng nguyên li?u và ti?n in, ti?n ?úc….

B? Công Th??ng cho bi?t, danh m?c hàng hóa ??c quy?n th??ng m?i ???c ??a ra d? trên c? s? rà soát, phù h?p v?i quá tŕnh tái c? c?u t?p ?oàn, t?ng công ty, doanh nghi?p Nhà n??c (DNNN). Tuy nhiên, hàng hóa, d?ch v? thu?c danh m?c này có th? ???c thay ??i theo t?ng th?i k? phát tri?n kinh t? xă h?i.

Nguyên t?c l?a ch?n danh m?c là ??c quy?n Nhà n??c ch? th?c hi?n trong l?nh v?c c?n thi?t mà doanh nghi?p t? nhân hay các thành ph?n kinh t? khác không mu?n, không có kh? n?ng tham gia. ??c bi?t, vi?c th?c hi?n ??c quy?n Nhà n??c ph?i ??m b?o không bi?n thành ??c quy?n doanh nghi?p, thu h?p các l?nh v?c ??c quy?n Nhà n??c, xoá b? báo c?p c?a Nhà n??c cho doanh nghi?p. Ho?t ??ng ??c quy?n Nhà n??c c?ng v?n ph?i tuân th? theo pháp lu?t v? doanh nghi?p, v? c?nh tranh.

Các ho?t ??ng ??c quy?n Nhà n??c trong th??ng m?i d?ch v?, hàng hoá ph?i ??m b?o nguyên t?c minh b?ch, công khai.

?áng chú ư, trong b?n danh m?c 16 lo?i hàng hóa, d?ch v? Nhà n??c n?m gi? th? ??c quy?n không nh?c t?i nh?ng m?t hàng thi?t y?u có tác ??ng l?n t?i ??i s?ng ng??i dân nh? x?ng d?u, than, thép…. ?i?u này c?ng ??ng ngh?a, t?i ?ây các m?t hàng này s? ???c “c?i trói” và DNNN s? không c̣n gi? th? ??c quy?n ??i v?i nh?ng m?t hàng trên.

 

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay157
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814824

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge