Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Giá ?i?n ch?a th? gi?m

?i?m m?i quan tr?ng trong th?c hi?n th? tr??ng bán buôn ?i?n c?nh tranh là vi?c 5 t?ng công ty ?i?n l?c (?ang tr?c thu?c EVN) và m?t s? khách hàng s? d?ng ?i?n l?n s? ???c phép mua ?i?n tr?c ti?p t? các ??n v? phát ?i?n (song song v?i vi?c mua qua Cty Mua bán ?i?n duy nh?t ?ang thu?c EVN). ?ây là quy?t ??nh r?t có ư ngh?a ??i v?i th? tr??ng. ?i?u này c?ng ??ng ngh?a có th? s? xu?t hi?n nh?ng công ty mua bán buôn ?i?n khác trên th? tr??ng. “Các khách hàng s? d?ng ?i?n l?n có th? mua tr?c ti?p t? các nhà máy ?i?n c?a các ??n v? khác ngoài EVN nh? d?u khí, than khoáng s?n. M?c ?? c?nh tranh trên th? tr??ng nh? v?y ???c m? r?ng r?t nhi?u. Trong t??ng lai, giá ?i?n d?n minh b?ch h?n. ?ây là b??c xóa b? d?n vai tṛ ??c quy?n, gi?m ?nh h??ng c?a EVN trong các khâu”, ông Long cho bi?t.

Dù v?y, m?t chuyên gia am hi?u v? th? tr??ng ?i?n cho r?ng v?n c?n có s? ?i?u ch?nh ?? th? tr??ng bán buôn ?i?n c?nh tranh sát v?i th?c t?, v?n hành theo ?úng ngh?a c?nh tranh, c?n nâng t? l? các nhà máy tham gia th? tr??ng phát ?i?n c?nh tranh (hi?n ? m?c 50%-60% s? l??ng nhà máy trên th? tr??ng). “Nh́n ? m?t tích c?c, các công ty phân ph?i s? ???c h?ch toán ??c l?p trong s?n xu?t kinh doanh; vai tṛ ??c quy?n c?a EVN s? d?n ???c xóa b?. Ng??i mua ?i?n s? ???c l?a ch?n mua ?i?n c?a các ??n v? khác nhau, không b? ph? thu?c theo khu v?c, vùng mi?n nh? hi?n nay. Do có s? c?nh tranh trong vi?c mua buôn nên các ??n v? tham gia s? ti?t ki?m ???c chi phí kinh doanh c?a ḿnh. T? ?ó d?n ??n giá ?i?n có th? s? r? h?n. Nh?ng ?? giá ?i?n r? h?n ph?i ch? ??n sau n?m 2020, khi th? tr??ng bán l? ?i?n c?nh tranh ?i vào v?n hành”, v? chuyên gia phân tích.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay48
mod_vvisit_counterHôm qua136
mod_vvisit_counterT?t c?820577

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge