Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Gia t?ng tu?i th? máy bi?n áp

Máy bi?n áp có cách ?i?n chính là gi?y cách ?i?n và d?u Máy bi?n áp. Trong Máy bi?n áp, d?u cách ?i?n ngoài tác d?ng làm mát Máy bi?n áp c̣n là cách ?i?n chính c?a Máy bi?n áp. Các hi?n t??ng phát sinh bên trong Máy bi?n áp ph?n ánh trung th?c ch?t l??ng d?u Máy bi?n áp. ??c bi?t hàm l??ng n??c t?ng cao trong d?u làm ?m gi?y cách ?i?n cu?n dây, th?m th?u vào v?t li?u cách ?i?n và làm suy gi?m cách ?i?n cu?n dây.
V?i Máy bi?n áp v?n hành ?ă lâu n?m, khi gi?y cách ?i?n ?ă t?i giai ?o?n cu?i c?a ṿng ??i th́ ?? b?n c? nhi?t c?a cách ?i?n c?ng suy gi?m. ??ng th?i v?i s? phân h?y d?n c?a cách ?i?n r?n, m?t ?? t?p ch?t trong d?u gia t?ng, nhi?t ?? ch?p cháy c?a d?u Máy bi?n áp gi?m và t?ng kh? n?ng phát sinh các ?i?m phóng ?i?n c?c b? trong Máy bi?n áp.
Tu?i th? c?a Máy bi?n áp có th? hi?u là tu?i th? c?a gi?y cách ?i?n. Khi Máy bi?n áp ?ă v?n hành lâu n?m t?i th?i k? ??i tu, công vi?c khi ?ó ch? y?u là thay th? các b? ph?n h? h?ng và s?y khô l?i cách ?i?n r?n c?a cu?n dây. Vi?c ??i tu Máy bi?n áp không nh?ng làm thay ??i tính ch?t c? h?c c?a gi?y cách ?i?n mà c̣n làm gi?y cách ?i?n lăo hóa v?i t?c ?? nhanh h?n. T?i nh?ng v? trí mà gi?y ho?c d?u cách ?i?n b? lăo hóa ho?c b? thay ??i tính ch?t c? lư xu?t hi?n hi?n t??ng vi phóng ?i?n th??ng ???c g?i là phóng ?i?n c?c b?. N?u có nhi?u ?i?m nh? v?y, chúng s? t?o thành chu?i, thành nhánh. Theo th?i gian, các ?i?m và các nhánh này s? lan r?ng và phát tri?n, biên ?? ḍng và áp l?n d?n lên t?i m?t ng??ng nào ?ó s? d?n ??n cháy n? Máy bi?n áp.
Tóm l?i, lăo hóa Máy bi?n áp khô có th? ??nh ngh?a là s? suy gi?m c?a cách ?i?n Máy bi?n áp, hay nói cách khác tu?i th? c?a Máy bi?n áp khô ph? thu?c vào s? l??ng ?i?m phát sinh phóng ?i?n c?c b? và biên ?? phóng ?i?n c?c b? trong Máy bi?n áp.
?? t?ng tu?i th? Máy bi?n áp ng??i ta th??ng khuy?n cáo v?n hành MBA trong các ?i?u ki?n d??i danh ??nh. Nh?ng trong th?c t? ngành ?i?n, máy bi?n áp th??ng ph?i v?n hành c? trong các ?i?u ki?n không mong mu?n (quá t?i, quá áp) b?i v?y tu?i th? Máy bi?n ápth??ng th?p h?n nhi?u so v?i tu?i th? thi?t k?.
Các nhà khoa h?c ?ă nghiên c?u tri?n khai nhi?u công ngh? m?i giúp Máy bi?n áp v?n hành ???c lâu dài. M?t trong nh?ng công ngh? ?ó là s? d?ng công ngh? siêu cao t?n (UHF) ?? theo dơi và phát hi?n các ?i?m phóng ?i?n c?c b? m?i phát sinh. Công ngh? UHF phát tri?n r?t nhanh và ???c ?ng d?ng r?ng răi giúp ??m b?o các thi?t b? ?i?n, ??c bi?t là Máy bi?n áp, v?n hành an toàn, v?i ?? tin c?y cao và nâng cao tu?i th? v?n hành Máy bi?n áp.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay138
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814805

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge