Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Giá x?ng d?u ?nh h??ng ??n l?m phát th? nào?

Hi?n, giá c? s? x?ng A92 cao h?n 985 ??ng/lít so v?i giá bán l? 23.150 ??ng/lít, trong ?ó ?ă bao g?m 1.000 ??ng trích t? qu? b́nh ?n giá. Nh? v?y, giá x?ng s? ph?i t?ng t? 1.000 ??n 1.300 ??ng/lít lên m?c giá 24.150 - 24.450 ??ng/lít (là m?c giá cao nh?t t? tr??c ??n nay) ?? có th? ḥa v?n.

Tuy nhiên, trong ??ng thái v?a r?i c?a các doanh nghi?p trên, liên B? Công th??ng - Tài chính v?n ch?a ph?n h?i do kh? n?ng t?ng giá s?m s? gây tác ??ng tiêu c?c ??i v?i l?m phát, ??c bi?t là khi Chính ph? ?ang mu?n thúc ??y t?ng tr??ng kinh t?. N?m nay, Chính ph? mu?n ??a l?m phát xu?ng d??i 6,8% và t?ng tr??ng kho?ng 5,5%.

Sau thông tin t? m?t s? công ty phân ph?i d?u khi cho r?ng các c?a hàng bán l? x?ng d?u ph?i ch?u l? 1.000 ??ng trên m?i lít x?ng và ki?n ngh? Chính ph? cho phép ?i?u ch?nh giá trong n??c, Công ty ch?ng khoán B?n Vi?t (VCSC) ?ă công b? báo cáo phân tích tác ??ng.

Theo tính toán c?a VCSC, n?u t?ng giá x?ng d?u lên 1.000 ??ng, ch? s? giá tiêu dùng (CPI) tháng t?i (t?c tháng 3/2012) s? t?ng thêm kho?ng 0,12 - 0,16%.

Trong tr??ng h?p nh?m cân ??i ngu?n thu, gi?m áp l?c ngân sách, B? Tài chính nhi?u kh? n?ng không gi?m t?t c? các lo?i thu? cùng lúc mà s? ch? gi?m 2% thu? nh?p kh?u. Qua ?ó, giá x?ng có th? t?ng t? 600-900 ??ng/lít lên m?c 23.750-24.050 ??ng/lít. ?i?u này khi?n ch? s? CPI tháng 3 t?ng thêm 0,06-0,1%.

Chuyên gia VCSC c?ng ??a ra m?t s? gi?i pháp khác mà Chính ph? có th? can thi?p ?? hài ḥa h?n v?i m?c tiêu thúc ??y t?ng tr??ng kinh t? là gi?m thu? nh?p kh?u x?ng d?u thêm 2-4% so v?i m?c 12% hi?n t?i.

V?i m?c gi?m thu? này, giá x?ng s? ch? c?n t?ng thêm 300-900 ??ng, và nh? v?y, CPI tháng 3 s? ch? t?ng thêm 0,05 - 0,1%.


Tr??c ?ó, t? ngày 15/1- 8/2, liên b? Tài chính - Công th??ng ?ă 3 l?n liên ti?p có quy?t ??nh gi? nguyên giá bán l? x?ng d?u trong n??c. ?? bù l?, c? quan ?i?u hành cho phép các doanh nghi?p t?ng m?c s? d?ng Qu? b́nh ?n giá t? 200-500 ??ng/lít.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay29
mod_vvisit_counterHôm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823920

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge