Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Gi?i pháp gi?m giá ?i?n hi?u qu?

Cách ti?t ki?m ?i?n t?t nh?t:

L?a ch?n thi?t b? ti?t ki?m ?i?n

Các thi?t b? ?i?n, th? h? càng m?i kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n càng cao. Khi ch?n l?a thi?t b? ?i?n quay (b?m n??c, qu?t ?i?n, máy gi?t...), b?n nên ch?n ??ng c? có nhi?u n?c t?c ?? ho?c có bi?n t?n ?i kèm ?? ti?t ki?m ?i?n. V?i bóng ?èn, b?n nên s? d?ng ?èn tuưp g?y và compact thay cho bóng ?èn tṛn v́ bóng ?èn tṛn tiêu th? ?i?n g?p 3-4 l?n.

?i?u chính thói quen s? d?ng ?? ?i?n trong gia ?́nh

T? l?nh: H?n ch? m? t? ?? ?? t?n ?i?n. Nhi?t ?? bên trong t? l?nh nên ?? ? ch? ?? t? 3 - 6??C. V?i ch? ?? ?ông l?nh th́ ?? - 15??C ??n -18??C. C? l?nh h?n 10??C là t?n thêm 25% ?i?n n?ng. B?n c?ng nên th??ng xuyên ki?m tra gio?ng cao su, n?u b? h? th́ b? ph?n nén khí c?a t? l?nh s? ph?i làm vi?c nhi?u nên r?t t?n ?i?n.

Máy ?i?u hoà nhi?t ??: Hăy ?? nhi?t ?? ? m?c trên 20??C. C? cao h?n 10??C là b?n ?ă ti?t ki?m ???c 10% ?i?n n?ng. N?u b?n th??ng xuyên lau chùi b? ph?n l?c th́ s? ti?t ki?m ???c t? 5 - 7% ?i?n n?ng. N?u ??t máy xa t??ng b?n s? ti?t ki?m 20 - 25% ?i?n n?ng. Nên t?t máy ?i?u ḥa n?u b?n v?ng nhà 1 gi? tr? lên.

Qu?t: Nên cho qu?t ch?y ? t?c ?? thích h?p ?? ti?t ki?m ?i?n v́ qu?t càng ch?y nhanh càng t?n ?i?n. Nh? rút phích c?m ?i?u khi?n t? xa ? qu?t sau m?i l?n s? d?ng.

Máy tính: Màn h́nh máy tính có ?? sáng càng cao, màu càng ??m th́ càng t?n ?i?n. Nên t?t máy tính n?u nh? b?n không có ư ??nh dùng trong ṿng 15 phút. Hăy ch?n ch? ?? ti?t ki?m ?i?n n?ng trong máy tính (Screen Save) ?? v?a b?o v? ???c máy, v?a gi?m ???c kho?ng 55% l??ng ?i?n n?ng tiêu th? trong th?i gian t?m d?ng s? d?ng máy (down-time).

Bàn là: Không dùng bàn là trong pḥng có b?t máy ?i?u hoà nhi?t ?? ho?c khi qu?n áo c̣n ??t. Lau s?ch b? m?t kim lo?i c?a bàn là s? giúp bàn là ho?t ??ng có hi?u qu? h?n. Sau khi t?t ?i?n, b?n c̣n có th? là ???c 2 b? qu?n áo n?a v́ nhi?t c?a bàn là gi?m ch?m.

Máy gi?t: Ch? dùng máy gi?t khi có ?? l??ng qu?n áo ?? gi?t và ch? dùng ch? ?? gi?t n??c nóng khi th?t c?n thi?t.

Ḷ vi sóng: Không b?t ḷ vi sóng trong pḥng có ?i?u hoà nhi?t ??, không ??t g?n các ?? ?i?n khác ?? kh?i ?nh h??ng ??n ch?c n?ng ho?t ??ng c?a các ?? ?i?n này.

Ti vi: Không nên ?? màn h́nh ? ch? d? sáng quá ?? ?? t?n ?i?n. Không nên t?t ti vi b?ng ?i?u khi?n t? xa mà nên t?t b?ng cách ?n nút ? máy. Không xem ti vi khi ?ang n?i v?i ??u video. Nên ch?n kích c? ti vi phù h?p v?i di?n tích nhà b?n v́ ti vi càng to càng t?n ?i?n.
S? d?ng t? b?ng ?i?n ti?t k?m ?i?n t?i ?a

L?p ??t thi?t b? h?p lư, khoa h?c

Bi?n pháp này c?ng góp ph?n ti?t ki?m ?i?n r?t l?n. Ví d?: Máy b?m ??t ? v? trí thích h?p s? giúp b? n??c c?a b?n nhanh ??y h?n. Trong nhà nên quét vôi ho?c l?n t??ng b?ng màu sáng, t?n d?ng ánh sáng t? nhiên ?? ti?t ki?m m?t ph?n ánh sáng ?i?n.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay37
mod_vvisit_counterHôm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823928

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge