Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Gi?i pháp h? th?ng ?i?n n?ng l??ng m?t tr?i

Nguyên lư ho?t ??ng c?a h? th?ng Pin m?t tr?i

T? giàn pin m?t tr?i, ánh sáng ???c bi?n ??i thành ?i?n n?ng, t?o ra ḍng ?i?n m?t chi?u (DC). Ḍng ?i?n này ???c d?n t?i b? ?i?u khi?n là m?t thi?t b? ?i?n t? có ch?c n?ng ?i?u hoà t? ??ng các quá tŕnh n?p ?i?n vào ?c-quy và phóng ?i?n t? ?c-quy ra các thi?t b? ?i?n m?t chi?u (DC). Tr??ng h?p công su?t giàn pin ?? l?n, trong m?ch ?i?n s? ???c l?p thêm b? ??i ?i?n ?? chuy?n ḍng m?t chi?u thành ḍng xoay chi?u (AC), ch?y ???c thêm nhi?u thi?t b? ?i?n gia d?ng (?èn, qu?t, radio, TV…).

Panel m?t tr?i là t?m pin m?t tr?i (solar cells panel) bi?n ??i quang n?ng h?p th? t? m?t tr?i ?? bi?n thành ?i?n n?ng.

M?t s? thông tin c? b?n v? t?m pin m?t tr?i:

 Hi?u su?t: t? 15% - 18%
 Công su?t: t? 25Wp ??n 250 Wp
 S? l??ng cells trên m?i t?m pin : 72 cells
 Kích th??c cells: 5 – 6 inchs

Lo?i cells: monocrystalline và polycrystalline
Ch?t li?u c?a khung: nhôm
Tu?i th? trung b́nh c?a t?m pin m?t tr?i: 30 n?m

Có kh? n?ng k?t n?i thành các tr?m ?i?n m?t tr?i công su?t l?n không h?n ch?, có th? ḥa l??i (grid), ho?c ho?t ??ng ??c l?p nh? 1 h? th?ng back-up ?i?n.

Trong m?t ngày n?ng, m?t tr?i cung c?p kho?ng 1 kW/m² ??n m?t ??t (khi m?t tr?i ??ng bóng và quang mây, ? m?c n??c bi?n).

Công su?t và ?i?n áp c?a m?t h? th?ng s? ph? thu?c và cách chúng ta n?i ghép các t?m pin m?t tr?i l?i v?i nhau.

Các t?m pin m?t tr?i ???c l?p ??t ? ngoài tr?i ?? có th? h?ng ???c ánh n?ng t?t nh?t t? m?t tr?i nên ???c thi?t k? v?i nh?ng tính n?ng và ch?t li?u ??c bi?t, có th? ch?u ??ng ???c s? kh?c nghi?t c?a th?i ti?t, khí h?u, nhi?t ??…

Battery

Là thi?t b? l?u tr? ?i?n ?? s? d?ng vào ban ?êm ho?c lúc tr?i ít ho?c không c̣n ánh n?ng.

?c-quy có nhi?u lo?i, kích th??c và dung l??ng khác nhau, tùy thu?c vào công su?t và ??c ?i?m c?a h? th?ng pin m?t tr?i. H? th?ng có công su?t càng l?n th́ c?n s? d?ng ?c-quy có dung l??ng l?n ho?c dùng nhi?u b́nh ?c-quy k?t n?i l?i v?i nhau.

B? ?i?u khi?n s?c

Là thi?t b? th?c hi?n ch?c n?ng ?i?u ti?t s?c cho ?c-quy, b?o v? cho ?c-quy ch?ng n?p quá t?i và x? quá sâu nh?m nâng cao tu?i th? c?a b́nh ?c-quy, và giúp h? th?ng pin m?t tr?i s? d?ng hi?u qu? và lâu dài.
  B? ?i?u khi?n c̣n cho bi?t t́nh tr?ng n?p ?i?n c?a Panel m?t tr?i vào ?c-quy giúp cho ng??i s? d?ng ki?m soát ???c các ph? t?i.
  B? ?i?u khi?n c̣n th?c hi?n vi?c b?o v? n?p quá ?i?n th? (>13,8V) ho?c ?i?n th? th?p (<10,5V). M?ch b?o v? c?a b? ?i?u khi?n s? th?c hi?n vi?c ng?t m?ch khi b? ?i?u khi?n xác nh?n b́nh ?c-quy ?ă ???c n?p ??y ho?c ?i?n áp b́nh quá th?p.

DC-AC converter

Là b? bi?n ?i?n ngh?ch l?u, Inverter chuy?n ??i ḍng ?i?n 12V DC t? ?c-quy thành ḍng ?i?n AC (110VAC, 220VAC). ???c thi?t k? v?i nhi?u c?p công su?t t? 0.3kVA – 10kVA.

Inverter có nhi?u lo?i và cách phân bi?t chúng b?ng d?ng sóng c?a ?i?n áp ??u ra : d?ng sóng h́nh sine, gi? sine, sóng vuông, sóng b?c thang …


Khung gá và dây cáp

?? ??m b?o cho h? th?ng pin m?t tr?i ??t ?úng v? trí t?t nh?t (n?ng nhi?u nh?t và lâu nh?t) và hi?u su?t s? d?ng h? th?ng luôn ???c ?n ??nh lâu dài, chúng ta c?n dùng ??n b? khung gá và dây cáp chuyên d?ng.

?? t?i ?a hóa hi?u su?t c?a h? th?ng, các t?m pin m?t tr?i c?n ???c l?p ??t theo 1 góc nghiêng và 1 h??ng nh?t ??nh (tùy thu?c t?ng v? trí l?p ??t c? th?).

L?u ư khi l?p ??t tránh các vùng có kh? n?ng b? che, khu?t n?ng, nên l?a ch?n nh?ng v? trí có th? h?ng ???c n?ng t?t nh?t cho c? ngày.

Các ph? ki?n ??ng b? kèm theo: ?ng, công t?c, b?ng ?i?n, Vaseline, domino, ? c?m … ?? l?p hoàn ch?nh h? th?ng ?i?n m?t tr?i.

M?t s? ??c ?i?m chính c?a h? th?ng pin M?t tr?i

 H? th?ng pin m?t tr?i nói riêng, hay h? th?ng PV nói chung, không th? s?n xu?t ?i?n liên t?c ???c, nó ho?t ??ng ch? khi có ánh sáng m?t tr?i chi?u vào nh?ng t?m pin.

 ?? tin c?y và ?? b?n c?a h? th?ng pin m?t tr?i r?t cao, m?t h? th?ng ?i?n h́nh có th? ho?t ??ng t?i 35 n?m mà h?u nh? không c?n b?o d??ng.

 V?i m?t h? th?ng pin m?t tr?i, b?n ch? c?n ??u t? m?t l?n duy nh?t. Gi?ng nh? vi?c thanh toán ti?n ?i?n tr??c trong nhi?u n?m (20-25 n?m), ti?n ?i?n h?ng tháng c?a b?n s? gi?m ?i ?áng k?.

 Chi phí ??u t? trung b́nh c?a m?t h? th?ng ?i?n m?t tr?i cho m?t ngôi nhà kho?ng 20,000 USD. V?i ṿng ??i ho?t ??ng c?a h? th?ng trung b́nh 30 n?m, ch? nhà s? ti?t ki?m ???c kho?ng 40,000 USD ti?n ?i?n.

Công su?t c?a h? th?ng có l? là y?u t? quan tr?ng nh?t ?? so sánh chi phí v?i l?i ích mà h? th?ng mang l?i.

 Pin m?t tr?i có ?u ?i?m là hi?u qu? kinh t?, g?n, nh?, có th? l?p b?t k? ? ?âu có ánh sáng m?t tr?i, tuy?t ??i an toàn khi s? d?ng và hoàn toàn thân thi?n v?i môi tr??ng.

Các h? th?ng pin m?t tr?i có kh? n?ng ḥa l??i ?i?n ho?c ho?t ??ng ??c l?p, và có th? cung c?p ?i?n cho nhi?u ?ng d?ng: t? các h? th?ng c?p ?i?n cho các ṭa nhà, c?n h?, t?i các h? th?ng c?p ?i?n cho các h? th?ng chi?u sáng công c?ng, hay cho các ?ài ti?p âm vi?n thông t? xa…

Công ty C? ph?n ?i?n Công nghi?p Vi?t Nam là nhà s?n xu?t và cung c?p chuyên nghi?p trong trong l?nh v?c s?n xu?t t? b?ng ?i?n Trung th? - H? th?, tr?m Kiosk h?p b?,... Nhà máy v?i trang thi?t b? hi?n ??i, quy mô cùng ??i ng? cán b? công nhân viên lành ngh?, chúng tôi kh?ng ??nh ch?t l??ng c?a s?n ph?m thông qua hàng lo?t nh?ng d? án l?n. Giá tr? c?t lơi c?a chúng tôi là: Con ng??i - n?ng ??ng - sáng t?o; s?n xu?t luôn ??u t?, ??i m?i công ngh?; v?n hóa kinh doanh - mang l?i s? ?n ??nh và tin c?y cho khách hàng.

ngu?n: http://giaiphapthietbidien.com

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay79
mod_vvisit_counterHôm qua136
mod_vvisit_counterT?t c?820608

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge