Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Gi?i pháp thu?c lá ?i?n t? cho ng??i nghi?n

B?n ?ang hút thu?c, b?n ?ang hút d?n s?c kho? c?a chính ḿnh, không nh?ng th? b?n ?ang âm th?m gây h?i cho nh?ng ng??i thân yêu c?a b?n.Không ph?i sách v? giáo ?i?u ?âu,ḿnh không dám d?y ??i ai c?, ḿnh c?ng ?ang hút thu?c mà. B?n ?ă th? hít hà b? qu?n áo c?a ḿnh sau khi hút thu?c lá ch?a, mùi thu?c lá quy?n v?i mùi n??c hoa ch?t l? c?a b?n m?i kinh kh?ng làm sao. L?i c̣n hàm r?ng c?a ḿnh , b?n có hay ng?m qua g??ng m?i bu?i sáng th?c d?y , nó th? nào. B?n c? th? ??ng tr??c m?t m?t ng??i hay hút thu?c nh? b?n , sau m?t cu?c nói truy?n , ngoài n?i dung cu?c nói truy?n ??y ra th́ ?i?u ǵ c̣n ??ng l?i trong b?n, c̣n ??ng l?i trong kh?u giác và c? v? giác c?a b?n . Nói th?ng ra ngoài v? và ng??i yêu c?a ḿnh , ch?ng ai ch?u ???c cái mi?ng và h?i th? c?a nh?ng ng??i hút thu?c ?âu.

N?u b?n không hút thu?c, sau khi ??c xong nh?ng ḍng trên b?n c?ng hi?u ???c ph?n nào s? thi?t tḥi c?ng nh? s? sung s??ng c?a nh?ng ng??i hút thu?c . V́ v?y , n?u b?n mu?n giúp ch?ng ḿnh, ng??i yêu ḿnh hay nh?ng ng??i thân yêu c?a b?n h?n ch? nh?ng tác h?i c?a thu?c lá th́ b?n c?ng không th? ch? ??ng ??y l?n gi?ng giáo hu?n, ch? ra nh?ng tác h?i c?a thu?c lá ( hi hi , chúng tôi , nh?ng ng??i hút thu?c lá hi?u rơ h?n b?t k? ai ) mà ph?i có nh?ng hành ??ng c? th? th́ m?i giúp ???c . B?n có th?t ḷng mu?n giúp chúng tôi không ?

Nh?ng c?c cafe sáng s? th? nào n?u không có ?i?u thu?c, ?m chè m?n ng?t ngào n?i c? h?ng có ngon không n?u không có nh?ng ṿng khói quen thu?c. Ôi c? c?m giác khoan khoái khi v?a ng? d?y ,ch?a k?p ?ánh r?ng, c?m t? báo vào WC làm m?t ?i?u nó m?i lâng lâng làm sao . C? nh?ng lúc ng?i m?t ḿnh ? m?u n?a ch?, làm sao mà m?c ra ???c m?u hèn k? b?n khi ngón tay k?p thu?c lá không vàng khè ?i v́ châm h?t ?i?u này ??n ?i?u khác. … Và có vô s? ?i?u khi?n ta không th? b? ???c thu?c dù sau bao l?n quy?t tâm , th? th?t ?? ?i?u.

Mâu thu?n quá . B? thu?c, thèm l?i không b? n?a . H?i , nguy hi?m quá ?i ch? , bi?t nh?ng v?n ch?ng b? ???c . Mà b? ?? làm ǵ, có h? ?âu mà ph?i b?. B? th́ b? h?t à, c̣n ǵ ?âu, m?i cái thú cafe cà pháo, chè cháo mà khi ng?i tá l? hay ?an qu?t không ???c ph́ phèo th́ c̣n ra ǵ n?a h? th?ng ?àn ông. Ph?i có gi?i pháp cho v?n ?? này ch? nh? .

Hăy ??n v?i chúng tôi Style – Mobile và bây gi? là Style – Life chúng tôi có bi?n pháp gi?i quy?t t?n g?c v?n ?? này . Thu?c lá ?i?n t? . Ch? v?i 1.150.000 ??n 1.350.000 vn? ch?a b?ng 3 tút 555 hay Marlboro b?n ?ă có m?t s?n ph?m tuy?t v?i. ???c hút, ???c rít , hay tṛn m?m th? khói mà v?n th?m tho, không h?i s?c kho? c?a b?n thân c?ng nh? m?i ng??i xung quanh. V́ khói ? ?ây ??n gi?n ch? là h?i n??c ???c t?o ra khi chúng ta ?n nút làm nóng bu?ng ??t.
B?n là ng??i hút thu?c, b?n hút thu?c ǵ Vina, 555, Marlboro , Ken …chúng tôi có ?? t?t c? các v? cho b?n l?a ch?n ?? ?úng v?i cái gu c?a b?n. Và h?n th? n?a b?n có th? t?o ra cho ḿnh m?t tr?i nghi?m m?i hoàn toàn n?u b?n pha m?t chút cafe vào v? 555 quen thu?c, hay Marlboro có v? hoa qu? nhi?t ??i. ?úng là ngh? ch?i th́ l?m công phu, nh?ng khi ??n v?i chúng tôi , b?n tho? s?c sáng t?o .

http://giaiphapthietbidien.com

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay30
mod_vvisit_counterHôm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823921

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge