Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Gi?i pháp t?t nh?t ti?t ki?m ?i?n cho nông thôn

?? giúp vùng sâu, vùng xa ti?t ki?m ?i?n hi?u qu?, nhi?u ch??ng tŕnh ti?t ki?m ?i?n ?ă t?p trung vào l?nh v?c chi?u sáng, nh? ch??ng tŕnh "Gia ?́nh ti?t ki?m ?i?n" do T?ng Công ty ?i?n l?c phát ??ng, ch??ng tŕnh "Hành tŕnh ti?t ki?m ?i?n" do Công ty ?i?n t? Philips Vi?t Nam - ngành chi?u sáng kh?i x??ng và tài tr?.

Theo th?ng kê c?a EVN, ?i?n dùng cho chi?u sáng t?i Vi?t Nam chi?m kho?ng 25% t?ng l??ng ?i?n th??ng ph?m, cao h?n nhi?u so v?i m?c b́nh quân 19% c?a th? gi?i. T?i nhi?u khu v?c nông thôn, ?i?n chi?u sáng có th? chi?m ??n 80% do các h? gia ?́nh ch? y?u tiêu th? ?i?n cho vi?c th?p sáng, xem TV, nghe ?ài… Ngoài ra, vi?c s? d?ng ph? bi?n các lo?i ?èn công ngh? c?, tiêu hao nhi?u n?ng l??ng c?ng khi?n cho t? l? ?i?n chi?u sáng t?ng cao h?n b́nh th??ng t?i các khu v?c này.

Nhân viên ?i?n l?c L?ng S?n và nhân viên c?a Philips VN giúp ng??i dân l?p ??t bóng ?èn.

 

"Hành tŕnh ti?t ki?m ?i?n" ???c tri?n khai l?n ??u tiên vào tháng 7/2009 t?i xă Ḥa B́nh, huy?n Trà Ôn, t?nh V?nh Long. Ch??ng tŕnh t?p trung vào 4 ho?t ??ng chính, g?m trao t?ng bóng ?èn ti?t ki?m ?i?n cho các h? gia ?́nh nghèo, tuyên truy?n nâng cao ư th?c ti?t ki?m ?i?n trong dân, thu ??i ?èn dây tóc c?, h?ng b?ng ?èn compact ti?t ki?m ?i?n m?i và giúp ng??i dân l?p ??t thi?t b? chi?u sáng.

Tháng 11 v?a qua, "Hành tŕnh ti?t ki?m ?i?n" ?ă ???c t? ch?c thành công t?i 17 t?nh, thành ph? trên c? n??c. T?i m?i ??a ?i?m, ch??ng tŕnh thu hút hàng ngh́n h? gia ?́nh, cùng hàng tr?m ?oàn viên thanh niên tham gia, ???c S? Công Th??ng, các Công ty ?i?n l?c và các ??n v? liên quan h? tr? tích c?c. S? h??ng ?ng t? các ??a ph??ng, ph?n nào cho th?y nhu c?u ti?t ki?m ?i?n chi?u sáng c?a ng??i dân vùng sâu vùng xa khá b?c bách.

Theo ông Alex Ngian, T?ng giám ??c ngành chi?u sáng c?a Philips Vi?t Nam, t? n?m 2009 ??n nay, thông qua vi?c trao t?ng bóng ?èn ti?t ki?m ?i?n, Philips Vi?t Nam ?ă giúp h?n 10 ngh́n h? gia ?́nh nông thôn ti?p c?n v?i ánh sáng ch?t l??ng t?t h?n cho sinh ho?t, ??ng th?i ti?t ki?m ?i?n và gi?m chi phí.

Ch?ng d?ng chân m?i nh?t c?a "Hành tŕnh ti?t ki?m ?i?n" ? xă Tân V?n và xă Tú Xuyên, t?nh L?ng S?n vào ??u tháng 11 v?a qua. T?i ?ây, công ty ?ă trao t?ng và ??i g?n 3.000 bóng ?èn ti?t ki?m ?i?n các lo?i, kèm chuôi ?èn, cho h?n 700 h? gia ?́nh, g?m ?èn hu?nh quang Lifemax T8 ti?t ki?m 10% ?i?n so v?i ?èn hu?nh quang tuưp T10 và ?èn compact EcoHome 18W ti?t ki?m ??n 80% ?i?n so v?i ?èn dây tóc có cùng ?? sáng.

S? Công Th??ng t?nh L?ng S?n, Trung tâm Khuy?n công và T? v?n Phát tri?n Công nghi?p L?ng S?n và h?n 100 ?oàn viên thanh niên t?i ??a ph??ng c?ng ?ă tích c?c h? tr? ch??ng tŕnh.

Ông Nông Ng?c L?, Ch? t?ch UBND xă Tân V?n ?ánh giá cao ư ngh?a "Hành tŕnh ti?t ki?m ?i?n". Theo ông, ch??ng tŕnh s? khuy?n khích các h? gia ?́nh nghèo luôn có ư th?c ph?i ti?t ki?m m?i khi s? d?ng ?i?n. "Tôi mong r?ng s? có thêm nhi?u ch??ng tŕnh t??ng t?, ?? giúp ??a ph??ng th?c hi?n t?t h?n ch? tr??ng ti?t ki?m ?i?n c?a Chính ph?", ông L? nói

??c tính, v?i kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n v??t tr?i, các bóng ?èn Philips ???c t?ng có th? giúp các gia ?́nh gi?m h?n 50% chi phí ti?n ?i?n hàng tháng, mà v?n ??m b?o ch?t l??ng ánh sáng cho m?i sinh ho?t gia ?́nh. Ông Alex Ngian cho bi?t, m?c tiêu c?a Philips Vi?t Nam ??a "Hành tŕnh ti?t ki?m ?i?n" ??n kh?p các t?nh thành trên c? n??c và tr? thành m?t "gi?i pháp" ti?t ki?m ?i?n hi?u qu?, tiêu bi?u cho ng??i dân nông thôn.

http://giaiphapthietbidien.com/tu-bang-dien.html

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay26
mod_vvisit_counterHôm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823917

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge