Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » H??ng d?n ki?m tra Recloser

H??ng d?n ki?m tra Recloser

Nh?m nâng cao ki?n th?c chuyên môn cho các K? s? ??m b?o tính “Chuyên nghi?p trong công tác B?o tŕ, ki?m tra hi?u ch?nh các Nhà máy th?y ?i?n, Tr?m bi?n áp, …” Lănh ??o AVSC ?ă phân công các k? s? có kinh nghi?m h??ng d?n các k? s? m?i ki?m tra Recloser – Siemen g?m các n?i dung nh? sau:

- Ki?m tra hi?n trang bên ngoài, ki?m tra không ?i?n theo s? ?? nguyên lư, c?p ngu?n cho t? b?ng h?p b? DRTS6;

- Ki?m tra Output, input c?a R?le, tín hi?u ?èn, nút nh?n;

- Ki?m tra ch?c n?ng ?o l??ng;

- Ki?m tra các ch?c n?ng: B?o v? quá ḍng pha (50-1, 50-2), b?o v? quá ḍng ch?m ??t ( 51G-1, 51G-2) …

- S? d?ng DRTS6 mô ph?ng tr?ng thái máy c?t và th? ch?c n?ng ?óng l?p l?i (79).

Vi?c ki?m tra ki?m tra t?ng m?ch m?t chi?u, t?ng m?ch xoay chi?u s? ???c ki?m tra t?i hi?n tr??ng khi th?c hi?n xong công tác l?p ??t.

Làm quen v?i thi?t b?, ??i t??ng ki?m tra m?i, các k? s? tr? không tránh kh?i s? ng? ngàng nh?ng d??i s? h??ng d?n t?n t́nh, chu ?áo c?a các k? s? có kinh nghi?m cùng v?i s? ph?n ??u, n? l?c c?a b?n thân h? ?ă hoàn thành kh?i l??ng ki?n th?c c?n ?ào t?o.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay206
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814873

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge