Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » H??ng d?n thi?t k?, l?p ??t t? b?ng ?i?n công nghi?p

Các b??c thi?t k? l?p ??t t? b?ng ?i?n g?m các giai ?o?n:

1/ L?p b?ng s? ?? kh?i c?a ph?n ?i?n c?n l?p ??t (n?u ?ă có s? ?? thi?t k? m?ch) 

2/ Kh?o giá th? tr??ng các v?t li?u c?n mua (ki?m lo?I có ch?t l??ng,và d? t?I ,n?u c?n ch?n gi?a 2 giá th́ ch?n cái nào có giá cao h?n.) khi ?ă có các v?t t? theo yêu c?u c?a s? ?? kh?I,dùng kích th??c th?c t?t c?a các v?t t? này ?? xem s?p ??t các v? trí nào trên b?ng h?p lư nh?t

3/ Các v?t li?u ph? trong l?p ??t t? ?i?n. (nh? các ṿng sô th? t? cài vào dây,thanh s?t dùng cài các k?t,timer,các ??u n?I ?i?n .vv.

4/ L?p các c? ph?n lên b?ng (ván ép dày 10mm,ho?c phíp ho?c b?ng s?t - ??t b?ng ? v? trí n?m ngang khi l?p ráp )

5/Sau khi l?p xong, th? ?? an toàn cách ?i?n c?a b?ng t? v?I các c? ph?nl?p trên b?ng (n?u b?ng t? là b?ng s?t)
th? tr??c b?ng ?i?n l??I n?I ti?p v?I 1 bóng ?èn tṛn 300watts,
xem s? ho?t ??ng c?a các c? ph?n có ?úng v?I quy tŕnh thi?t k? hay không./s?a các ch? sai,n?u có.

6/ Th? l?I 1 l?n v?I t?I nh? .sau ?ó ráp b?ng các c? ph?n vào t?.

7/Làm khung chân t? l?p ??t t? vào v? trí,kéo dây ?i?n t? các ??ng c? vào t?,kéo ?i?n l??i.

8/ Th? l?I ph?n dây n?I ??t,an toàn v? ?i?n (dây n?I ??t c?a cánh c?a t? và thân t? ph?I là lo?I ??ng ,dây d?t,?an l??i ,m?m,khó ??t)

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay151
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814818

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge