Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » L?p ??t máy bi?n áp t?i Tr?m bi?n áp 500 kV Th?nh M?

Ban qu?n lư d? án các công tŕnh ?i?n mi?n Trung làm ch? ??u t? gói th?u s? 7 “Xây d?ng móng, l?p ??t và thí nghi?m hi?u ch?nh MBA s? 1 - Tr?m 500 kV Th?nh M?” ???c giao Công ty Truy?n t?i ?i?n 2 tr?c ti?p thi công. ?? công tŕnh hoàn thành s?m ti?n ??, Công ty Truy?n t?i ?i?n 2 ?ă giao nhi?m v? cho Truy?n t?i ?i?n Qu?ng Nam - ?à N?ng và ??i S?a ch?a - Thí nghi?m tr?c ti?p thi công công tŕnh quan tr?ng này.

Theo ông Lê ?́nh Chi?n - Giám ??c Truy?n t?i ?i?n Qu?ng Nam - ?à N?ng - PTC2, trên c? s? nhi?m v? ???c Công ty giao, chúng tôi s? ch? ??ng kh?c ph?c m?i khó kh?n, ph?i h?p ch?t ch? v?i ch? ??u t?, các ??n v? b?n, ??m b?o thi công ?úng thi?t k? k? thu?t, ch?t l??ng công tŕnh, ??m b?o an toàn tuy?t ??i cho ng??i và thi?t b?, ?? ??a công tŕnh MBA s? 1 tr?m bi?n áp 500 kV Th?nh M? vào v?n hành an toàn, góp ph?n cung c?p ?i?n an toàn liên t?c cho các ph? t?i trên ??a bàn mi?n Trung - Tây Nguyên c?ng nh? nâng cao công su?t truy?n t?i trên h? th?ng 500 kV B?c - Nam, ph?c v? m?c tiêu phát tri?n kinh t?, xă h?i c?a ??t n??c .

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay31
mod_vvisit_counterHôm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823922

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge