Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Mô h́nh ti?t ki?m ?i?n ? Ti?n Giang

Ch? trong 4 tháng ??u n?m nay, ngành ?i?n Ti?n Giang ?ă ti?t ki?m h?n 16 tri?u KWh ?i?n, ??t 2,45% ?i?n th??ng ph?m. ?i?u ?áng nói là không ch? các doanh nghi?p mà hi?n nay nhi?u ng??i dân c?a t?nh Ti?n Giang ?ă ư th?c ???c vi?c ti?t ki?m ?i?n không ch? mang l?i l?i ích thi?t th?c cho gia ?́nh mà c̣n ?óng góp l?n cho vi?c ti?t ki?m ngân sách qu?c gia và b?o v? môi tr??ng.

Th?i gian qua, ch??ng tŕnh “?p v?n hóa – khu ph? v?n hóa ti?t ki?m ?i?n” là m?t trong nh?ng mô h́nh thu hút ?ông ??o qu?n chúng nhân dân t?nh Ti?n Giang tham gia h??ng ?ng. ??n c? nh? h? gia ?́nh ông Cao Xuân Phong, ?p Tân Ti?n A, xă Tân M? Chánh, thành ph? M? Tho, t?nh Ti?n Giang.

T? mô h́nh ti?t ki?m ?i?n c?a gia ?́nh, tôi ?ă v?n ??ng nh?ng h? gia ?́nh xung quanh cùng th?c hi?n. B??c ??u khi tôi th?c hi?n m?i ch?a hi?u rơ v? ti?t ki?m ?i?n là nh? th? nào, m?t s? h? dân c̣n ngh? là ti?t ki?m ?i?n là không xài ?i?n. Nh?ng qua cu?c v?n ??ng th́ ng??i ta th?y là ti?t ki?m ?i?n ngh?a là h?n ch? l?i, ch? xài ?úng nh?ng ǵ c?n xài, nh? máy l?nh nên m? vào th?i ?i?m nào, t? l?nh th́ ḿnh h?n h?n ch? ?óng ra, ?óng vô nhi?u l?n… Hi?n nay, m?i ng??i ?ă n?m rơ nên vi?c ti?t ki?m ?i?n ? ?ây r?t hi?u qu?

Hi?n nay gia ?́nh ông có 4 ng??i, v?i các thi?t b? ?i?n ??y ?? nh? ?èn chi?u sáng, máy l?nh, t? l?nh, qu?t máy, ti vi, và nuôi kho?ng 200 con gà. Vài n?m tr??c, tháng nào gia ?́nh ông ph?i tr? 120 ngh́n ??ng ti?n ?i?n, song t? khi n?m b?t ???c các gi?i pháp ti?t ki?m ?i?n t? các ch??ng tŕnh truy?n thông c?a ?i?n l?c Ti?n Giang, ông Phong ?ă th?c hi?n tri?t ?? t?i gia ?́nh v?i nh?ng cách làm ??n gi?n nh?: thay v́ ?p gà b?ng bóng ?èn s?i ??t th́ ông chuy?n sang dùng ?èn compact, t?t h?t các thi?t b? khi không s? d?ng, máy l?nh ch? dùng khi th?t c?n thi?t. V?i cách làm này gi? ?ây chi phí ti?n ?i?n m?i tháng c?a gia ?́nh ch? c̣n 70 ngh́n ??ng. Không ch? th?c hi?n t?i gia ?́nh, ông Phong c̣n là thành viên tích c?c trong vi?c tuyên truy?n cho bà con trong ?p nâng cao ư th?c s? d?ng ?i?n.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay195
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814862

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge