Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » N?ng l??ng ?i?n gió dùng tuabin không cánh qu?t

 

Theo Vortex, chi phí ho?t ??ng ??i v?i tua bin c?a hăng th?p h?n các tua bin gió hi?n nay kho?ng 40%. ?ây c?ng là ?u ?i?m l?n nh?t c?a chúng so v?i tua bin c?. Nguyên nhân c?t gi?m chi phí ph?n l?n xu?t phát t? công tác b?o tŕ. Do các s?n ph?m t? Vortex không có b? ph?n truy?n ??ng hay bánh r?ng, nó có th? ho?t ??ng trong th?i gian dài mà không c?n ph?i bôi tr?n ??nh k?. Thi?t k? ??n gi?n giúp chi phí s?n xu?t gi?m ½ so v?i tuabin gió truy?n th?ng (nh?ng cánh qu?t kh?ng l? th??ng ??t ti?n). 
 
Nh?ng c?c tuabin Vortex Bladeness c?a công ty này s? ho?t ??ng theo nguyên lư dao ??ng l?c l? theo h??ng tr??c-sau khi gió tác ??ng vào. Th??ng th́ các k? s? hay tránh nh?ng l?c tác ??ng này khi xây d?ng các công tŕnh ki?n trúc, tuy nhiên tuabin Vortex l?i t?n d?ng nh?ng l?c này ?? t?o ra ?i?n n?ng.
 
B?t k? c?u trúc nào c?ng ch? có th? ???c t?i ?u hóa ?? dao ??ng ? m?t t?n s? (hay m?t t?c ?? gió) nh?t ??nh. Tuy nhiên, thi?t b? do Vortex s?n xu?t ???c trang b? nam châm ?? ?i?u ch?nh tua bin, nh?m nh?n ???c nhi?u n?ng l??ng nh?t dù gió ? c?p ?? nào. Nói cách khác, m?u tuabin này c?c k? linh ho?t. Khi c?u trúc b?t ??u rung ??ng, m?t máy phát ?i?n ??t bên trong thi?t b? làm nhi?m v? chuy?n ??i chuy?n ??ng c? h?c thành ?i?n n?ng.
 
V́ không có cánh, l??ng ?i?n n?ng mà tua bin Vortex s?n xu?t ít h?n kho?ng 30% so v?i tuabin hi?n hành. Công ty cho r?ng ??c tính c?a thi?t b? giúp nó ho?t ??ng ? các khu v?c dân c? nh?, ??c bi?t là không gây ra ti?ng ?n. Các mô h́nh n?ng l??ng gió mini d? ki?n s? ???c th??ng m?i hóa vào n?m t?i. Có th? ??n n?m 2018 các mô h́nh l?n h?n mang tính công nghi?p m?i ???c ??a vào s? d?ng r?ng răi.

 

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay216
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814883

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge