Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Ngành ?i?n ?i tr??c ph?c v? nhân dân

Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch kiêm T?ng giám ??c EVN Hà N?i Nguy?n Anh Tu?n cho bi?t, th?i gian qua dù g?p nhi?u khó kh?n, thách th?c, ??ng b? T?ng Công ty ?ă ti?p t?c phát huy truy?n th?ng ?oàn k?t, th?ng nh?t; bám sát ch? ??o c?a Trung ??ng, Thành ph? và t́nh h́nh th?c t?, kh?c ph?c khó kh?n, v??t qua th? thách, hoàn thành các ch? tiêu, nhi?m v? c?a c? nhi?m k? và ??t nh?ng k?t qu? tích c?c nh?: th?c hi?n nhi?u gi?i pháp ??y nhanh ti?n ??, k?p th?i ??a các công tŕnh xây d?ng, s?a ch?a l?n vào v?n hành, ph?c v? ch?ng quá t?i, nâng cao n?ng l?c c?p ?i?n. Nh? ?ó t? l? t?n th?t ?i?n n?ng ?ă gi?m t? 18,16% (n?m 2009) xu?ng 5,41% (n?m 2014). ??c bi?t th?i gian n?ng nóng cao ?i?m v?a qua, th?c hi?n nghiêm túc ch? ??o c?a Thành ?y, UBND, EVN Hà N?i ?ă ??m b?o vi?c cung ?ng ?i?n ph?c v? nhân dân.

Bên c?nh ?ó EVN Hà N?i ?ă t?ng c??ng t?ng b??c áp d?ng công ngh? m?i trong công tác qu?n lư h? th?ng ?o ??m ?i?n n?ng; l?p ??t công t? ?i?n t?; áp d?ng ghi ch? s? b?ng s? ?i?n t? ? 29/29 Công ty ?i?n l?c ?? nâng cao n?ng su?t, h?n ch? sai sót. Ngoài ra EVN Hà N?i ?ă tri?n khai ?ng d?ng CNTT r?ng kh?p nh? giao di?n ?i?n t? qu?n lư yêu c?u c?a khách hàng, h? th?ng tin nh?n SMS, thanh toán ti?n ?i?n qua ngân hàng. ?i?m hài ḷng c?a khách hàng t?ng t? 6,18 n?m 2014 lên 6,7 n?m 2014….

?? ti?p t?c phát huy nh?ng thành tích ?ă ??t ???c, trong nhi?m k? m?i ??ng b? EVN Hà N?i xác ??nh rơ 3 khâu ??t phá là: phát tri?n ??ng b?, t?ng b??c hi?n ??i hóa l??i ?i?n. ??y m?nh v?n hành tr?m bi?n áp 110kV theo mô h́nh không ng??i tr?c. S?a ch?a ?i?n và v? sinh cách ?i?n hotline; Ti?p t?c ??y m?nh c?i cách hành chính, tr?ng tâm là t?o b??c chuy?n bi?n m?nh v? k? lu?t, k? c??ng, ư th?c trách nhi?m, ch?t l??ng gi?i quy?t yêu c?u c?a khách hàng, nâng cao ch? s? ti?p c?n ?i?n n?ng; Nâng cao ch?t l??ng ngu?n nhân l?c nh?m xây d?ng ??i ng? công nhân ngành di?n Th? ?ô "V?n minh, chuyên nghi?p, hi?u qu?"…

 

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay193
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814860

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge