Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Nhân viên ngân hàng nào l??ng cao nh?t n?m 2012?

Theo báo cáo tài chính c?a 6 ngân hàng ?ang niêm y?t, t?ng chi cho nhân viên trong n?m 2012 ??t 12.773 t? ??ng, t?ng 5,4% so v?i n?m 2011.
Vi?c thu nh?p c?a nhân viên ngân hàng th?p h?n di?n ra trong b?i c?nh l?i nhu?n c?a ngân hàng gi?m. Theo Th?ng ??c Ngân hàng Nhà n??c Nguy?n V?n B́nh, n?m 2012, l?i nhu?n c?a toàn h? th?ng ngân hàng gi?m h?n 50% so v?i n?m 2011.
Tính riêng 6 ngân hàng niêm y?t, t?ng l?i nhu?n sau thu? n?m 2012 ??t g?n 14.290 t? ??ng, gi?m 28% so v?i n?m 2011.
Tuy nhiên, s? l??ng nhân viên cu?i n?m 2012 l?i t?ng t?i 12,5% so v?i cu?i n?m 2011, cao h?n m?c t?ng c?a chi phí l??ng và các lo?i ph? c?p. ?i?u này d?n t?i m?c chi cho nhân viên tính b́nh quân ??u ng??i n?m 2012 c?a 6 ngân hàng này ch? ??t 82,2 tri?u ??ng/tháng, gi?m 3,5% so v?i n?m 2011.

Ngu?n: Báo cáo tài chính h?p nh?t n?m 2012, 2011.
Thu nh?p gi?m là h? qu? t? vi?c VietinBank tuy?n thêm ng??i nh?ng v?n gi? g?n nh? nguyên t?ng qu? l??ng. Bên c?nh ?ó, t?ng ti?n ?n tr?a c?a nhân viên ngân hàng này n?m 2012 ch? c̣n kho?ng 500 ngh́n ??ng/ng??i/tháng, gi?m h?n 250 ngh́n ??ng so v?i n?m 2011 (kho?ng 760 ngh́n ??ng/ng??i/tháng).

Thu nh?p b́nh quân ngân hàng n?m 2011, 2012.
Ngân hàng th??ng m?i c? ph?n (TMCP) Công th??ng Vi?t Nam (VietinBank - CTG) có l??ng nhân viên ?ông ??o nh?t trong 6 ngân hàng, v?i 19.840 ng??i tính t?i cu?i n?m 2012. ?ây c?ng là ngân hàng có m?c chi b́nh quân cho m?i nhân viên l?n nh?t, v?i 21 tri?u ??ng/tháng, nh?ng v?n gi?m 6% so v?i n?m 2011.
N?u ch? tính riêng ti?n l??ng, m?i nhân viên c?a VietinBank n?m 2012 có thu nh?p 18,9 tri?u ??ng/tháng, gi?m 9% so v?i n?m 2011.
Do nh?n sáp nh?p Ngân hàng TMCP Nhà Hà N?i (Habubank), s? nhân viên c?a ngân hàng TMCP Sài G̣n - Hà N?i ( SHB) cu?i n?m 2012 t?ng t?i 76% so v?i cu?i n?m 2011, khi?n chi phí cho nhân viên c?ng t?ng 74%, cao nh?t trong 6 ngân hàng.
Song, n?u chia b́nh quân ??u ng??i, m?i nhân viên c?a SHB ch? nh?n ???c 4,2 tri?u ??ng/tháng trong n?m 2012, gi?m 1% so v?i n?m 2011. SHB c?ng là ngân hàng ??u tiên công b? l? trong n?m 2012, v?i m?c l? h?n 95 t? ??ng.

Bi?u ?? thu nh?p nhân viên ngân hàng.
Ngân hàng TMCP Sài G̣n th??ng tín (Sacombank - STB) là ngân hàng duy nh?t trong nhóm có m?c chi b́nh quân cho m?i nhân viên t?ng trong n?m 2012 (t?ng 1,2%), v?i m?c thu nh?p kho?ng 17,1 tri?u ??ng/nhân viên/tháng.
Trong khi ?ó, ??i tác s? sáp nh?p v?i Sacombank trong t??ng lai là ngân hàng TMCP Xu?t nh?p kh?u Vi?t Nam (Eximbank - EIB) l?i là ngân hàng có m?c chi cho nhân viên gi?m m?nh nh?t. M?c chi b́nh quân cho m?i nhân viên Eximbank trong n?m 2012 ??t 6,3 tri?u ??ng/tháng, gi?m 11,4% so v?i n?m 2011.
T?i ACB - ngân hàng có l?i nhu?n gi?m m?nh nh?t do kinh doanh vàng (không tính tr??ng h?p l? c?a SHB), ??c thu nh?p c?a m?i nhân viên n?m 2012 kho?ng 13,3 tri?u ??ng/tháng, gi?m 2% so v?i n?m 2011.
Ngoài 6 ngân hàng k? trên, v?i ngân hàng TMCP ??u t? và Phát tri?n Vi?t Nam (BIDV), theo báo cáo tài chính h?p nh?t n?m 2012, m?c chi b́nh quân cho nhân viên ngân hàng này ??c kho?ng 9,5 tri?u ??ng/ng??i/tháng, th?p nh?t trong 3 ngân hàng TMCP Nhà n??c. N?m 2011, thu nh?p b́nh quân c?a nhân viên BIDV là 15,3 tri?u ??ng/ng??i/tháng.
Bên c?nh t́nh tr?ng gi?m l??ng, m?t s? ngân hàng c?ng "c?t" c? ti?n th??ng T?t ho?c gi?m ph?n chi phí này. C? th?, T?ng giám ??c ngân hàng TMCP K? th??ng Vi?t Nam (Techcombank) tuyên b? nhân viên ngân hàng s? không có th??ng T?t n?m 2013 mà ch? có l??ng tháng 13. N?m 2012, l?i nhu?n c?a Techcombank gi?m 75% so v?i n?m 2011 và ch? hoàn thành g?n 20% k? ho?ch.
Lănh ??o ACB - ngân hàng thua l? 2 quư liên ti?p cu?i n?m c?ng cho bi?t chính sách th??ng T?t n?m 2013 s? th?p h?n n?m tr??c.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay35
mod_vvisit_counterHôm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823926

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge