Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Phát tri?n th? tr??ng bán buôn ?i?n c?nh tranh

Phó Th? t??ng Hoàng Trung H?i v?a ch? tŕ cu?c h?p v?i các b?, ngành liên quan v? v?n ?? phát tri?n th? tr??ng bán buôn ?i?n c?nh tranh. ?ây là giai ?o?n 2 trong vi?c hoàn thi?n th? tr??ng c?nh tranh ??y ?? và là ??ng l?c cho ho?t ??ng hi?u qu? trong s?n xu?t - kinh doanh ?i?n và phát tri?n kinh t? - xă h?i.
 
B? Công Th??ng ph?i h?p v?i các b?, ngành liên quan tri?n khai m?t s? nhi?m v? v? c? ch? thanh toán, chính sách thu?, b?o lănh thanh toán trong th? tr??ng và c? ch? bù chéo gi?a các t?ng công ty ?i?n l?c. T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam chú ư v?n ?? nhân l?c, nâng cao công tác ?ào t?o cho các ??n v?, b?o ??m s?n sàng th?c hi?n các nhi?m v? trong giai ?o?n phát tri?n m?i.
 
B? Công Th??ng ?ă phê duy?t thi?t k? t?ng th? th? tr??ng bán buôn ?i?n c?nh tranh, trong ?ó ?ă xác ??nh các ??n v? tham gia th? tr??ng ?i?n, các nguyên t?c chính và các c? ch? ho?t ??ng.
 
D? ki?n trong giai ?o?n ??u, th? tr??ng s? áp d?ng mô h́nh chào giá theo chi phí, sau ?ó chuy?n ??i sang mô h́nh chào giá toàn ph?n khi ?áp ?ng ?? các ?i?u ki?n. C? quan thi?t k? c?ng ??a ra s? ?? giao d?ch, c? ch? ho?t ??ng c?a th? tr??ng, các v?n ?? trong h?p ??ng và thanh toán.
 
Phó Th? t??ng Hoàng Trung H?i giao nhi?m v? cho các c? quan tri?n khai theo ti?n ?? k? ho?ch trong th?i gian t?i. ?ó là vi?c hoàn thành ?? án ??a các nhà máy th?y ?i?n chi?n l??c ?a m?c tiêu tham gia th? tr??ng, c? ch? ??a các nhà máy ?i?n BOT tham gia theo h??ng huy ??ng hi?u qu? m?i ngu?n l?c trong h? th?ng ?i?n qu?c gia, ??c bi?t là ?? án thi?t k? chi ti?t th? tr??ng bán buôn ?i?n c?nh tranh.
 
 

 

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay184
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814851

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge