Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Phong trào ti?t ki?m ?i?n vào mùa khô

Không lo thi?u ?i?n mùa khô
? góc ?? qu?n lư, v?n hành l??i ?i?n và c? s? v?t ch?t ngành ?i?n, Tr??ng Ban K? thu?t S?n xu?t T?ng công ty ?i?n l?c Mi?n Nam (EVN SPC) Quách Lâm H?ng cho bi?t, b??c vào mùa khô n?m nay, ??n v? ?ă xây d?ng k? ho?ch cung c?p ?i?n h?ng tháng và c? n?m 2015 trên ??a bàn, b?o ??m cung c?p ?? ?i?n, không th?c hi?n ?i?u ḥa ti?t gi?m ph? t?i. Ngoài ra, ??n v? c̣n làm vi?c v?i khách hàng v? nhu c?u dùng ?i?n, kh? n?ng ti?t gi?m, huy ??ng ngu?n riêng, rà soát, ?? xu?t các ph??ng án ti?t gi?m nhu c?u ?i?n t?p trung vào các ??n v? s? d?ng nhi?u ?i?n (s?t thép, xi-m?ng v.v…) ?? xây d?ng ph??ng án cung c?p ?i?n ?ng phó v?i tr??ng h?p có kh? n?ng m?t cân ??i cung - c?u ?i?n h? th?ng ?i?n,…
Tuy ch? là m?t ?p nh? c?a xă Tân M?, huy?n ??c Ḥa, t?nh Long An nh?ng phong trào ti?t ki?m ?i?n c?a Chi h?i ph? n? ?p Bàu Công th?i gian qua ?ang t?o hi?u ?ng lan truy?n tích c?c ??n các ?p khác c?a xă Tân M?. Bà Phan Th? L?, Chi h?i tr??ng Chi h?i ph? n? ?p Bàu Công cho bi?t: Phong trào ti?t ki?m ???c Chi h?i tri?n khai, l?ng ghép trong các bu?i h?i h?p và b?ng h́nh ?nh tr?c quan. Các tiêu chí ti?t ki?m ?i?n ???c tách rơ ràng và d? th?c hi?n trong sinh ho?t h?ng ngày nên nh?n ???c s? ??ng thu?n c?a các h?i viên.
 
??c bi?t, các ch? th??ng xuyên nh?c nh? nhau thay ??i thói quen s? d?ng ?i?n phung phí h?ng ngày mà tr??c nay ít ?? ư ??n nh?: t?t qu?t và ?èn khi ra kh?i pḥng, t?t t?t c? các thi?t b? khi ch?a th?c s? dùng ??n, s? d?ng ánh sáng t? nhiên. Trong s?n xu?t, các ch? lên l?ch b?m t??i ?úng lúc, k?p th?i theo tiêu chí v?a b?o ??m ?? n??c t??i v?a ti?t ki?m ?i?n nh?: không b?m n??c quá nhi?u, nh?t là vào các gi? cao ?i?m, không chuy?n dây b?m n??c quá xa ?i?m c?n b?m n??c, s? d?ng máy b?m có công su?t v?a ph?i…
 
Mô h́nh này ?ă ???c ch?n làm mô h́nh ?i?m v? phong trào ti?t ki?m ?i?n. Qua ba n?m tri?n khai ?ă lan t?a sang nhi?u ?p khác.
 
C̣n ? t?nh Sóc Tr?ng, mô h́nh thành l?p t? ph? n? ti?t ki?m ?i?n c?ng ???c H?i Liên hi?p Ph? n? t?nh thành l?p và ho?t ??ng r?t hi?u qu?. ?i?n h́nh nh? t?i ph??ng 2, thành ph? Sóc Tr?ng, huy?n h?i thành l?p ???c chín t? ph? n? ti?t ki?m ?i?n v?i h?n 200 h?i viên tham gia. Qua các bu?i tuyên truy?n, v?n ??ng nhi?u gia ?́nh ?ă không c̣n dùng bóng ?èn s?i tóc tṛn, ánh sáng vàng, thay vào ?ó là nh?ng bóng ?èn ti?t ki?m ?i?n… T? ?ó, l??ng ?i?n tiêu th? ?ă gi?m rơ r?t so v?i tr??c ?ây.
 
Tính ??n nay, thành ph? Sóc Tr?ng ?ă xây d?ng ???c 45 t? ph? n? và m?t Câu l?c b? ph? n? ti?t ki?m ?i?n. Bà Lê Th? H??ng Lan, Phó Ch? t?ch H?i liên hi?p ph? n? thành ph? Sóc Tr?ng cho bi?t: “Th?i gian t?i, thành ph? s? ti?p t?c nhân r?ng nh?ng mô h́nh ti?t ki?m ?i?n nh? mô h́nh Câu l?c b? ph? n? ti?t ki?m ?i?n, t? ch?c nhi?u ho?t ??ng v? ti?t ki?m ?i?n, th?c hi?n nh?ng chuyên ?? v? ti?t ki?m ?i?n… nh?m giúp các cán b?, nh?ng h?i viên trong h?i th?c hi?n ti?t ki?m ?i?n m?t cách có hi?u qu?”.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay140
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814807

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge