Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » S?a b?t ??u t?ng giá 10% t? tháng 3

T??ng t? ông ?? Thái V??ng, Giám ??c ??i ngo?i Abbot Nutrition International Vi?t Nam, xác nh?n công ty t?ng giá t? 2% ??n 9% tùy s?n ph?m, áp d?ng t? ngày 1/3.
C? th?, s?n ph?m c?a Abbott t?ng giá kho?ng 2%-9% v?i Similac Mom 400 g t?ng lên 205.000 ??ng, Gain Plus IQ 900 g t?ng lên 474.000 ??ng/h?p, Pediasure 1,7 kg t?ng lên 981.000 ??ng/h?p. S?n ph?m c?a Dutch Lady nh? Gold Step 1 (400 g) lên 150.000 ??ng/h?p, Friso 1 (900 g) lên 303.000 ??ng/h?p, Friso Gold 2 (900 g) lên 492.000 ??ng/h?p. NutiFood có Nuti IQ 123 (400 g) lên 81.200 ??ng/h?p, Pedia Plus 400 g lên 193.000 ??ng/h?p. Ch? có Friseland Campina cho bi?t ch?a có thông tin chính th?c v? vi?c t?ng giá.
Kh?o sát khu v?c kinh doanh s?a t?p trung trên ???ng Nguy?n Thông, Tôn Th?t ??m và nhi?u ??i lư s?a t?i TPHCM, chúng tôi th?y nhi?u m?t hàng s?a t?ng giá trong d?p T?t v?a qua. Gi?a tháng này, các ??i lư s?a c?ng nh?n thêm thông báo t? m?t s? hăng s?a khác ?i?u ch?nh giá s?a t?ng t? 5%-7%.
Cô Nguy?n Th? Hà, ch? m?t c?a hàng s?a (qu?n Tân B́nh), k? hôm tr??c t?t nh?p s?a Physiolac lo?i 900 g giá công ty giao là 412.000 ??ng/h?p, sau khi chi?t kh?u th́ bán giá 345.000 ??ng/h?p. Tuy nhiên, m?i mùng 8 v?a r?i, khi l?y hàng th́ công ty giao giá 412.000 ??ng/h?p mà không h? thông báo t?ng giá, ch? có nhân viên kinh doanh “nói tr??c” là s? t?ng.
Ông Tr?n H?u ??c, Giám ??c ??i ngo?i Nutifood, nói n?m 2012 chi phí ??u vào t?ng nh? nguyên li?u, nhân công t?ng… mà công ty ch?a t?ng. V́ v?y, công ty ?ă g?i công v?n ??n h? th?ng siêu th? s? t?ng giá trung b́nh 10%, áp d?ng là ngày 18-3. Riêng hàng b́nh ?n s? t?ng giá t? ngày 1-4.
Ông Tr?n Thanh Phú, ch? m?t ??i lư s?a ? qu?n 3, cho bi?t hi?n có 4, 5 hăng s?a chính th?c t?ng giá nh?ng các m?t hàng khác c?ng ?ă nhanh chóng t?ng giá theo.
Cu?i n?m 2012, nhăn hàng s?a XO c?a hăng Namyang (Hàn Qu?c) ?ă ?i?u ch?nh giá t?ng g?n 10%, v?i giá bán lên 433.000-547.000 ??ng/h?p 800 g. Cùng th?i ?i?m này, c?a hàng bán s?a Abbott c?ng t?ng giá bán v?i lư do c?i ti?n m?u m?i. ??n ngày 2-1, hăng s?a Dumex c?ng ?i?u ch?nh giá m?t s? ḍng s?n ph?m t?ng t? 8,5%-9%.
??n ngày 14-1, nhà phân ph?i s?a Mead Johnson có công v?n chính th?c g?i khách hàng ?i?u ch?nh giá t?ng kho?ng 10%. C? th?, s?a Enfamil A+1 lo?i 400 g t?ng lên 245.000 ??ng/h?p (giá g?i ư bán cho ng??i tiêu dùng là 254.000 ??ng/h?p), lo?i h?p 900 g t?ng lên 499.000 ??ng/h?p (giá g?i ư là 519.000 ??ng/h?p)…
T?ng giá phi lư
Gi?i chuyên môn phân tích s? d? các hăng s?a ngo?i ?ua nhau t?ng giá bán trong th?i ?i?m này là do trong n?m qua, s?c tiêu th? c?a h? gi?m ?áng k?, doanh thu không ??t. Trong khi các chi phí khác không th? c?t gi?m, nh?t là chi phí qu?ng cáo, ti?p th?, vi?c t?ng giá bán là nh?m m?c ?ích t?ng doanh thu ?? bù ??p vào kho?ng thi?u h?t trên. Tr??ng h?p doanh s? bán hàng s?p t?i v?n không ??t th́ ??n gi?a n?m s? có thêm ??t t?ng giá m?i, th?m chí cu?i n?m ti?p t?c ??y giá lên ti?p.
Nhi?u hăng s?a ?ă “né” s? ki?m soát giá c?a c? quan ch?c n?ng ??i v?i m?t hàng s?a dành cho tr? em b?ng cách không dùng t? s?a trên nhăn hàng hóa mà thay b?ng s?n ph?m dinh d??ng ho?c th?c ph?m b? sung. V́ v?y, c? quan qu?n lư giá khó có th? ki?m soát ???c.
Thông tin t? C?c Qu?n lư giá cho th?y giá s?a nguyên li?u nh?p kh?u trong nhi?u tháng qua không t?ng. Do ?ó, doanh nghi?p không có lư do ǵ ?? ?i?u ch?nh giá t?ng trong th?i ?i?m này. Ông Ph?m Ng?c Châu, Phó T?ng Giám ??c Công ty CP Th?c ph?m Hanco (TPHCM), cho hay giá các s?n ph?m s?a c?a Hanco c? n?m qua v?n ?n ??nh không t?ng. C?ng nh? t? nay cho ??n gi?a n?m 2013, Hanco c?ng ch?a có k? ho?ch ?i?u ch?nh v? giá. C?ng theo ông Châu, các chi phí ??u vào v?n ?n ??nh k? c? giá s?a nguyên li?u nh?p kh?u.
Giá s?a nguyên li?u (lo?i s?a nguyên kem) hi?n nay khi nh?p kh?u vào Vi?t Nam ch? kho?ng 90.000 ??ng/kg, s?a g?y (không béo) ch? h?n 80.000 ??ng/kg. Các chi phí khác nh? các ch?t b? sung, v? h?p, nhân công, kh?u hao thi?t b? máy móc chi?m kho?ng 30.000 ??ng. Nh? v?y, m?t h?p s?a lo?i 900 g có giá thành t? 120.000-130.000 ??ng/h?p, trong khi giá bán trên th? tr??ng dao ??ng t? 250.000-510.000 ??ng/h?p.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay27
mod_vvisit_counterHôm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823918

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge