Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » T?ng giá ?i?n, n??c ph?i phù h?p

Báo cáo v? t́nh h́nh cung c?p n??c s?ch mùa hè n?m 2015  ông Nguy?n B?o Vinh - Giám ??c Công ty N??c s?ch Hà N?i cho bi?t: “Công ty ?ă rà soát l?i t́nh h́nh s?n xu?t và cung c?p n??c hi?n có, qua ?ó ??t m?c tiêu phát huy t?i ?a n?ng l?c s?n xu?t c?a 12 nhà máy, 10 tr?m s?n xu?t ?? khai thác t?i ?a s?n l??ng n??c ng?m t? 585.000 - 620.000 m3/ngày ?êm. ??ng th?i ph?i h?p v?i các Công ty C?p n??c Vinasupco, Viwaco v?n hành, ?i?u ti?t h?p lư ?? ti?p nh?n ngu?n n??c m?t sông ?à. T?p trung các gi?i pháp gi?m th?t thoát n??c s?ch, t?p trung gi?i quy?t nh?ng khu v?c n??c y?u ?? ??m b?o tiêu chu?n b́nh quân 121 lít/ng??i/ngày ?êm…”.

V? t́nh h́nh cung ?ng ?i?n, n??c trong mùa hè 2015, Phó Ch? t?ch UBND TP Hà N?i Nguy?n Qu?c Hùng cho bi?t: “Trong ??t n?ng nóng l?ch s? v?a qua, ngành ?i?n và ngành n??c ?ă ??a ra nhi?u gi?i pháp sáng t?o nh?m ph?c v? t?t nh?t nhu c?u c?a nhân dân. Ch?a có hi?n t??ng phàn nàn c?ng nh? s? c? l?n v? ?i?n, n??c”. 

D? ki?n, trong n?m 2015, thành ph? s? kh?i công d? án xây d?ng nhà máy n??c m?t sông H?ng, ti?p ??n là nhà máy n??c m?t sông ?u?ng. Trên c? s? ?ó, ??m b?o ngu?n n??c s?ch cung c?p t?ng thêm 600.000 m3/ngày ?êm trong giai ?o?n t?i. Cùng v?i ?ó, giá n??c s?ch s? t?ng theo l? tŕnh ?? ra ?? ??n h?t n?m 2015, ngân sách Nhà n??c không ph?i bù l? cho ngành n??c.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay228
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814895

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge