Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » T?ng hi?u qu? phân ph?i ?i?n v?i t? trung th?

Là s?n ph?m thu?c th? h? t? trung th? tiên ti?n ???c c?i thi?n ?áng k? v? nh?ng tính n?ng an toàn, hi?u su?t, và m?c ?? thông minh nh?m ?áp ?ng nhu c?u phân ph?i ?i?n cho các ?ng d?ng công nghi?p, t? ?i?n type test t? trung th? Blokset ???c thi?t k? ??c bi?t nh?m ?áp ?ng các yêu c?u trong phân ph?i ?i?n và các ?ng d?ng ?i?u khi?n ??ng c? hi?n ??i. Không ch? v?y, t? trung th? Blokset c̣n là m?t gi?i pháp thông minh v?i c?u trúc module linh ho?t phù h?p v?i h?u h?t các ?ng d?ng và ngân sách c?a doanh nghi?p.

?? giúp ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n c?a các công tŕnh l?p ??t trung th?, gi?i pháp t? ?i?n Blokset ???c l?p ??t v?i các thi?t b? thông minh t??ng thích t? Schneider Electric. Ngoài ra, t? ?i?n Blokset iPMCC (t? MCC và PCC thông minh) cung c?p các kh? n?ng nâng cao v? pḥng ch?ng l?i, b?o v? và ch?c n?ng t? ??ng kh?i ??ng l?i. Gi?i pháp này ???c ch?ng minh giúp t?ng n?ng su?t, c?i thi?n hi?u su?t n?ng l??ng dài h?n và gi?m chi phí th?i gian ch?t và b?o tŕ.

M?t tính n?ng quan tr?ng khác c?a t? trung th? Blokset là kh? n?ng ho?t ??ng trong nh?ng môi tr??ng v?i ?i?u ki?n kh?c nghi?t. T? trung th? th? Blokset ???c thi?t k? ?? ho?t ??ng ?áng tin c?y trong ?i?u ki?n nhi?t ?? lên ??n 50?C và c?p b?o v? IP54, cùng kh? n?ng ch?u ???c h? quang bên trong lên ??n 85 kA/0.4 s, c?ng nh? phù h?p v?i các l?p ??t trong môi tr??ng công nghi?p v?i các yêu c?u v? tính n?ng ch?ng ?n ṃn và ch?ng n??c bi?n.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay144
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814811

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge