Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Thay th? máy bi?n áp ? tr?m bi?n áp 110kV Phùng Xá

Tr?m bi?n áp ???c v?n hành t? n?m 2009 v?i quy mô 1 MBA công su?t 40MVA. Hi?n nay, TBA ?ang v?n hành v?i hai MBA công su?t 40MVA cung c?p ?i?n cho các ph? t?i huy?n Th?ch Th?t, huy?n Qu?c Oai và m?t ph?n huy?n Phúc Th?. C? hai MBA T1 và T2 hi?n ?ang v?n hành v?i h?n 80% công su?t ??nh m?c. Bên c?nh ?ó, t?c ?? t?ng tr??ng s?n l??ng ?i?n c?a khu v?c huy?n Th?ch Th?t và khu v?c lân c?n x?p x? 17%/n?m. B?i v?y, vi?c nâng công su?t hai MBA này t? 40MVA lên 63MVA là h?t s?c c?n thi?t.

Công tŕnh ???c EVN HANOI ??u t? xây d?ng nh?m b?o ??m c?p ?i?n ??, an toàn và liên t?c cho các ph? t?i huy?n Th?ch Th?t và khu v?c lân c?n, góp ph?n ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n kinh t? xăh?i cho khu v?c. Ngoài ra, công tŕnh hoàn thành s? giúp nâng cao ch?t l??ng ?i?n n?ng, ch?ng quá t?i cho các l? xu?t tuy?n máy bi?n áp khô hi?n tr?ng, phù h?p v?i quy ho?ch và hi?u qu? kinh t? trong ??u t? c?ng nh? trong v?n hành l??i ?i?n cho toàn khu v?c.

Theo k? ho?ch, trong tháng 6-2015, MBA T2 v?i công su?t 63MVA c?ng s? ???c EVN HANOI ??a vào s? d?ng thay th? cho MBA T2 hi?n ?ang ho?t ??ng v?i công su?t 40MVA t?i TBA 110kV Phùng Xá. Ngoài ra, m?t lo?t các công tŕnh 110kV khác c?ng ?ang ???c g?p rút hoàn thi?n và ??a vào s? d?ng trong tháng 6-2015 nh? xây m?i TBA 110kV Thanh Oai, Mai Lâm; l?p ??t b? sung MBA T3 TBA 110kV Thành Công...

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay179
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814846

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge