Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Thiê?u ?iê?n, thiê?u n???c se? co? lô?i v??i dân

D??i tác ??ng c?a ??t n?ng nóng gay g?t nh?t trong 40 n?m tr? l?i ?ây, nh?ng ngày qua nhu c?u s? d?ng ?i?n, n??c c?a ng??i dân trên ??a bàn TP Hà N?i t?ng cao. Theo th?ng kê, nhu c?u s? d?ng n??c t?ng 7-10% so v?i n?m 2014 v?i s?n l??ng 620.000-675.000 m3/ngày ?êm; s?n l??ng ?i?n t?ng ??t bi?n 25% so v?i cùng k?. Tuy nhiên, do làm t?t công tác chu?n b?, ?ng tr?c k?p th?i, nên vi?c v?n hành m?ng l??i ?i?n, c?p n??c c? b?n ???c duy tŕ ?n ??nh; các s? c? m?t ?i?n, n??c c?c b? k?p th?i ???c kh?c ph?c.

La?m viê?c v??i la?nh ?a?o Tô?ng công ty ?iê?n l??c Ha? Nô?i va? Công ty n???c sa?ch Ha? Nô?i, Bi? th? Tha?nh u?y Pha?m Quang Nghi? nhâ?n ma?nh: Nh??ng vâ?n ?ê? hê? tro?ng, b??c thiê?t liên quan tr??c tiê?p ?ê?n ???i sô?ng Nhân dân luôn ????c la?nh ?a?o TP quan tâm t?? công ta?c qua?n ly?, ?iê?u ha?nh ?ê?n viê?c ?ô?ng viên ki?p th??i ca?c ??n vi? sa?n xuâ?t va?o nh??ng ???t cao ?iê?m. Trong bô?i ca?nh dân sô? Thu? ?ô t?ng nhanh, nhu câ?u nga?y ca?ng l??n se? ty? lê? thuâ?n v??i khô?i l???ng, tra?ch nhiê?m nga?nh ?iê?n, nga?nh n???c.
?i ki?m tra công tác v?n hành l??i ?i?n t?i Trung tâm ?i?u ?? Thông tin c?a T?ng công ty ?i?n l?c Hà N?i; s?n xu?t n??c t?i nhà máy n??c Yên Ph? và tr??c Tiê?p xem xe?t ta?i chô? kê?t qua? xe?t nghiê?m châ?t l???ng n???c cu?a d? án nâng c?p c?i t?o m?ng l??i c?p n??c khu v?c qu?n ??ng ?a, Bí th? Thành ?y Hà N?i Ph?m Quang Ngh? ?ánh giá cao nh?ng c? g?ng n? l?c c?a cán b? công nhân viên ngành ?i?n, n??c trong công tác b?o ??m cung ?ng cho Nhân dân. ?iê?u na?y thê? hiê?n ro? khi Bi? th? Tha?nh u?y ?ê?n th?m, tro? chuyê?n tr??c tiê?p v??i mô?t sô? hô? dân ta?i ph???ng Ô Ch?? D??a (quâ?n ?ô?ng ?a) vê? ti?nh hi?nh sinh hoa?t gi??a ???t n??ng no?ng cao ?iê?m v??a qua. Ông Trâ?n Kim ?ô?ng, ?? ngo? Quan Thô? 1, ph???ng Ô Ch?? D??a cho biê?t t?? ?â?u he? ?ê?n nay, gia ?i?nh ?ê?u ????c cung câ?p ?iê?n, n???c ?â?y ?u?, nhâ?t la? châ?t l???ng n???c nga?y ca?ng ????c nâng lên, không co? mu?i, co? va?ng nh? tr???c kia. Bên ca?nh ?o?, gia? ca? cu?ng phu? h??p, không a?nh h???ng l??n ?ê?n cuô?c sô?ng gia ?i?nh.

Hoan nghênh, biê?u d??ng nô? l??c cu?a hai nga?nh, tuy nhiên ?ô?ng chi? Ph?m Quang Ngh? cho r??ng, nhu câ?u cu?a xa? hô?i hê?t s??c l??n, trong khi ?ô? an toa?n, s?? bê?n v??ng, kha? n?ng ?a?p ??ng th??c tê? co?n ch?a cao. Thâ?m chi? l???ng cung ?a? ?ê?n gi??i ha?n ki?ch trâ?n, nh? la? nga?nh n???c hiê?n nay.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay170
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814837

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge