Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » T?n th?t vô h́nh v?i n?n kinh t? Vi?t sau v? "B?u Kiên"

T?m quan tr?ng c?a v? vi?c

Nguyên nhân "gây s?c" c?a v? vi?c do m?c ?? n?i ti?ng c?a ACB - tr??ng nhóm nghiên c?u PCI cho bi?t, trong nhi?u n?m ACB luôn là con c?ng c?a các nhà ??u t? n??c ngoài:

Các ngân hàng nh? Standard & Chartered (15%), Jardine & Matheson (7%) và Dragon Capital (6,7%) là nh?ng c? ?ông chính và t? l? c? ph?n n?m gi? c?a các c? ?ông n??c ngoài luôn ? ng??ng cao nh?t mà nhà n??c cho phép trong nhi?u n?m liên ti?p.

B?u Kiên b? b?t ?ă t?o nên m?t b??c ngo?t ??i v?i ni?m tin gi?i kinh
doanh t?i Vi?t Nam.

T?i th?i ?i?m x?y ra v? b?t gi?, trên th? tr??ng ch?ng khóa, ?ây là ngân hàng ngoài qu?c doanh l?n nh?t Vi?t Nam, v?i tài s?n ??c tính ? m?c 256.000 t? ??ng và giá tr? v?n hóa th? tr??ng là 22.600 t? ??ng. Tính toán c?a Pincus et al. (2012), ?ây c?ng là ??n v? cho vay ṛng trên th? tr??ng liên ngân hàng Vi?t Nam, cho th?y s? thành công c?a ngân hàng này có liên quan ch?t ch? v?i tài s?n c?a các nhà ??u t? khác trên th? tr??ng.

Và do v?y, ngay khi tin t?c bung ra vào ngày 21/8, gi?i kinh doanh Vi?t Nam ?ă h?t s?c ng?c nhiên. Th? tr??ng ch?ng khoán l?p t?c s?t gi?m m?nh trong nh?ng phiên sau ?ó. Ch? s? VN-Index lao ??c th?m h?i, m?t 4,7% xu?ng 416,84 ?i?m ch? trong 1 ngày và 10% trong hai ngày ti?p theo, trái ng??c v?i xu h??ng t?ng ?i?m thi?t l?p ???c trong tu?n tr??c ?ó.

Báo cáo c?a TS Edmund có nói r?ng, ?i?u này "báo hi?u cho nhà ??u t? bi?t Vi?t Nam ?ang ph?i ??i m?t v?i m?t v?n ?? nghiêm tr?ng trong ngành ngân hàng và c? n?n kinh t?".

Các phân tích cho th?y, ngày 20/8 ?ánh d?u m?t b??c ngo?t l?n, tác ??ng sâu s?c t?i kh?i tài s?n trên th? tr??ng.

Làm "xói ṃn" ni?m tin nhà ??u t? ngo?i

T?i th?i ?i?m x?y ra s? ki?n này, kh?o sát PCI m?i nh?n l?i ???c kho?ng 50% s? phi?u tr? l?i. ?ây c?ng là th?i ?i?m chính gi?a c?a cu?c ?i?u tra các doanh nghi?p FDI trong PCI, ph?n ?ng c?a nhà ??u t? ??i v?i nh?ng r?i ro m?i x?y ra trong môi tr??ng kinh doanh t?i Vi?t Nam có nh?ng thay ??i l?n. Doanh nghi?p tr? nên th?n tr?ng h?n v?i các câu h?i mang tính "nh?y c?m" mà phía kh?o sát ??a ra.

Kh?o sát hàng n?m c?a PCI th??ng ??a ra câu h?i: "K? ho?ch kinh doanh c?a doanh nghi?p b?n trong 2 n?m t?i là ǵ?". Câu h?i này luôn là m?t th??c ?o c?m nh?n các doanh nghi?p ?ang ho?t ??ng t?i Vi?t Nam, chính xác ??n m?c ???c coi là "nhi?t k? doanh nghi?p PCI".

K?t qu? cho th?y, k? ho?ch ??u t? c?a doanh nghi?p n??c ngoài có xu h??ng gi?m trong giai ?o?n 30 ngày tr??c và sau m?c 20/8. ?i?m ?áng quan tâm nh?t là ni?m tin nhà ??u t? gi?m thi?u vào ??u hè, t?ng nh? r?i lao d?c sau ngày 20/8 tr??c khi quay tr? l?i v?i xu h??ng gi?m d?n.

So sánh giai ?o?n tr??c và sau m?c 20/8, c? quan kh?o sát th?y r?ng, ch? s? ni?m tin doanh nghi?p FDI gi?m 22% trong th?i gian 30 ngày sau s? ki?n này. Ngày 20/8 không ch? ??n gi?m ?ánh d?u s? s?t gi?m c?a th? tr??ng ch?ng khoán mà th?c s? tác ??ng ??n c?m nh?n c?a t?ng doanh nghi?p v? tri?n v?ng kinh doanh t?i Vi?t Nam.

Ngoài ra, s? ki?n này c̣n cho th?y c?m nh?n c?a doanh nghi?p ??i v?i r?i ro v? kinh t? v? mô. "N?u nhóm nghiên c?u ph?i ch?n l?i m?u ?i?u tra PCI hàng ngh́n l?n n?a th́ 99% các doanh nghi?p ???c ?i?u tra sau ngày 20/8 s? v?n cho r?ng r?i ro kinh t? v? mô nhi?u h?n tr??c" - TS Edmund kh?ng ??nh. Và m?t ?i?u thú v? ?ó là, nhà ??u t? t? ra ít quan ng?i h?n tr??c v? tham nh?ng k? t? sau s? ki?n này.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay32
mod_vvisit_counterHôm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823923

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge