Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Tri?n lăm Qu?c t? ?i?n Công nghi?p, Dân d?ng và T? ??ng hóa Vi?t Nam 2015

Tri?n lăm Qu?c t? ?i?n Công nghi?p, Dân d?ng và T? ??ng hóa Vi?t Nam – E&A VIETNAM 2015 do Công ty CP H?i ch? Tri?n lăm và Qu?ng cáo Vi?t Nam (VIETFAIR) Công ty CP Qu?c t? Khang Phát (KAPA Corp) ph?i h?p t? ch?c t? ngày 03 ??n 06/6/2015 t?i Hà N?i.

Tri?n lăm có quy mô g?n 150 gian hàng, v?i s? góp m?t c?a hàng tr?m doanh nghi?p trong l?nh v?c Công ngh? thi?t b? ?i?n, T? ??ng hóa c?a Vi?t Nam và doanh nghi?p ??n t? các qu?c gia và vùng lănh th?: Áo, ?ài Loan, ??c, Hàn Qu?c, Italia, M?, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Trung Qu?c, Vi?t Nam,.. Trong ?ó n?i b?t là các khu tr?ng bày c?a các doanh nghi?p, nhà phân ph?i cho các th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i nh? Công ty Nguyên Hùng Vinh (CARLO GAVAZZI), Công ty Linh Trung (HYUNDAI), Công ty H?p Long (FUJI), Công ty Nevon (SHIHLIN). Tri?n lăm c̣n có s? góp m?t c?a các Công ty có b? dày truy?n th?ng trong ngành s?n xu?t thi?t b? ?i?n và b?ng t? ?i?n nh? Công ty TNHH RITTAL (chuyên s?n xu?t v? t? các lo?i & gi?i pháp v? t? hàng ??u c?a ??c), trong n??c nh? Công ty Long Giang, Công ty Anh Thy, Công ty Bích H?nh, Công ty Vi?t Hàn,v.v..
 
Trong l?nh v?c s?n xu?t dây và cáp ?i?n có s? góp m?t c?a các Công ty l?n nh?: T?p ?oàn dây và cáp ?i?n TAYA, Cáp ?i?n LS Vina, Cáp ?i?n Taisin, Cáp ?i?n Hoàng Phát,v.v.. Trong l?nh v?c t? ??ng hóa có Công ty TNHH Yoosung KN Vi?t Nam, Công ty Autonics, Công ty Senlan Hy V?ng ...
 
L?nh v?c tr?ng bày t?i E&A VIETNAM bao g?m: H? th?ng thanh góp; Cáp, dây d?n và h? th?ng ?i?u khi?n cáp, thi?t b? truy?n t?i ?i?n, v?t li?u d?n ?i?n, khí c? ?i?n, v?t li?u cách ?i?n, thi?t b?, ph? ki?n k? thu?t ?i?n liên quan ??n xây d?ng ???ng dây và tr?m b? ng?t ?i?n, ??u n?i/ h? th?ng k?t n?i, d?ch v? & thi?t b? c? ?i?n, motor gi?m t?c; T? b?ng ?i?n ,Thi?t b? ?o l??ng; H? th?ng truy?n tin/ ???ng truy?n, H? th?ng & ph?n m?m ?i?u khi?n, Công ngh? và trang thi?t b? cho h? th?ng chi?u sáng ?ô th?, chi?u sáng th??ng m?i & công nghi?p; V?t t? ngành ?i?n, s?n ph?m ?i?n dân d?ng và công nghi?p; ??ng c? & h? th?ng truy?n ??ng H? th?ng phát ?i?n, t? ??ng hoá, thi?t b? ?o ??m ?i?n, thu nh?p d? li?u, ki?m tra, giám sát, thi?t b? b?o v?, h? th?ng ki?m soát; S?n ph?m, công ngh? s? d?ng thi?t b? ti?t ki?m ?i?n, gi?i pháp ?i?u ph?i ti?t ki?m ?i?n; H? th?ng máy móc chuyên d?ng, thi?t b? ki?m tra, thi?t b? thi công, b?o d??ng, thi?t b? an toàn và v?t li?u s?a ch?a ?i?n,v.v..

 

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay146
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814813

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge