Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » USD ch? ?en t?ng giá sau T?t

V?i t? giá b́nh quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n??c công b? hôm nay (20.828 ??ng), các ngân hàng ??ng lo?t niêm y?t giá mua ? 20.825 - 20.830 ??ng và bán ra ? 20.880 - 20.890 ??ng.

?ôla t? do ?ang ??t h?n ngân hàng kho?ng 15-20 ??ng. ?nh: Anh Quân.

T??ng t?, ch? m?t c?a hàng kinh doanh ngo?i t?, vàng b?c trên ph? Nguy?n Thái H?c c?ng cho bi?t giá mua và bán ?ôla t?ng. Theo ph?ng ?oán c?a v? này, nguyên nhân có th? do sau k? ngh? T?t, nhu c?u mua ?ôla c?a các gia ?́nh có con em du h?c n??c ngoài t?ng.

T? giá ch? ?en nóng tr? l?i hai ngày sau khi B? Ngo?i giao công b? ki?u h?i 2012 ??t m?c cao 10 t? USD. Cùng ngày hôm nay, th? tr??ng vàng c?ng nh?n nh?p khi s?c mua t?ng cao nhân ngày vía Th?n Tài, giá trong n??c ??t h?n th? gi?i g?n 5 tri?u ??ng m?i l??ng.

Trong khi ?ó, nhi?u c?a hàng thu ??i ngo?i t? trên ph? Hà Trung cho bi?t, t? giá b?t ??u t?ng t? cu?i ngày 18/2 và giao d?ch ? 20.980 ??ng chi?u mua vào và 21.010 ??ng bán ra vào ??u gi? chi?u 19/2. ??n cu?i gi? giao d?ch, nhi?u n?i báo mua vào - bán ra 20.990 - 21.020 ??ng m?t ?ôla.

Tr??c k? ngh? T?t nguyên ?án xu?t hi?n nh?ng tranh lu?n c?a gi?i chuyên gia v? di?n bi?n c?a t? giá trong n?m 2013. M?t s? ư ki?n cho r?ng Ngân hàng Nhà n??c nên phá giá nh? VN? ?? h? tr? cho xu?t kh?u thay v́ ti?p t?c duy tŕ t? giá ?n ??nh th?n tr?ng nh? n?m qua.

Ngân hàng Nhà n??c hi?n ch?a có thông ?i?p chính th?c v? vi?c này, song m?t ??i di?n cho r?ng phá giá không ph?i là câu chuy?n c?n bàn t?i lúc này b?i có th? "l?i b?t c?p h?i". Ngay c? m?c ?ích h? tr? xu?t kh?u c?ng không kh? thi, b?i ph?n l?n nguyên li?u s?n xu?t ??u nh?p kh?u, t? giá t?ng th́ chi phí ??u vào s? t?ng theo. M?t khác, phá giá s? tác ??ng x?u t?i ho?t ??ng vay và tr? n? n??c ngoài c?a qu?c gia c?ng nh? doanh nghi?p.

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay23
mod_vvisit_counterHôm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823914

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge