Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » V?n n??c ngoài ch?y vào ngành ?i?n

 

M?t kho?n ??u t? tr? giá 2,4 t? USD có th? s? ???c One Asian ?? vào Qu?ng Tr? ?? xây d?ng m?t nhà máy nhi?t ?i?n có công su?t kho?ng 1.200 MW. D? án này d? ki?n kh?i công vào n?m 2017 và hoàn t?t trong n?m 2019.

?áng nói là, ?ây m?i ch? là m?t ph?n c?a th?a thu?n. One Asian c̣n mu?n h?p tác v?i Qu?ng Tr? cùng nghiên c?u, ?i?u tra và ?ánh giá vi?c phát tri?n m?t khu ph?c h?p n?ng l??ng t?i Khu kinh t? ?ông Nam t?nh Qu?ng Tr?. Khu ph?c h?p này s? ???c xây d?ng theo h??ng k?t h?p gi?a d? án c?ng bi?n n??c sâu M? Th?y và các nhà máy nhi?t ?i?n.

C?ng v́ th?, ngoài d? án nhi?t ?i?n nói trên, One Asian c̣n mu?n tri?n khai các nhà máy ?i?n khí nh?m t?n d?ng các m? khí có tr? l??ng lên t?i trên 30 t? mét kh?i ? ngoài kh?i mi?n Trung Vi?t Nam.

Cu?c ch?y ?ua c?a các nhà ??u t? n??c ngoài vào ngành ?i?n có l? c̣n ti?p di?n. Tuy nhiên, câu chuy?n n?m ? ch?, cùng v?i Quy ho?ch ?i?n VII ch?a ???c th?c thi nh? k? v?ng, th́ các d? án BOT ngành ?i?n c?ng thu?c di?n khá ch?m ch?p, v?i th?i gian chu?n b? quá lâu. Chính ph? m?i ?ây c?ng ?ă yêu c?u ??y nhanh ti?n ?? th?c hi?n Quy ho?ch ?i?n VII.

T?i Di?n ?àn Doanh nghi?p Vi?t Nam (VBF) gi?a k?, t? ch?c tu?n tr??c t?i Hà N?i, Nhóm công tác C? s? h? t?ng c?a VBF m?t l?n n?a bày t? m?i quan ng?i v? các th? t?c r??m rà trong tri?n khai d? án BOT ngành ?i?n, bao g?m c? các quy ??nh chuy?n ti?p liên quan ??n th?c hi?n Ngh? ??nh v? mô h́nh h?p tác công - t? (PPP).

“Khi c? ch? BOT hi?n t?i ???c xóa b?, s? có nhi?u áp l?c ??i v?i c? ch? PPP ch?a ???c ki?m ch?ng”, ??i di?n Nhóm công tác C? s? h? t?ng phát bi?u.

 

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay217
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterT?t c?814884

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge