Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:187. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:66. Error 9: Invalid character
Trang ch? » TIN T?C » Tin t?c - S? ki?n » Xu h??ng phát tri?n máy bi?n áp khô

- Máy bi?n áp khô ???c s? d?ng r?ng răi trong các h? th?ng phân ph?i ?i?n, h? th?ng t? dùng c?a các nhà máy ?i?n, h? th?ng kích t?, h? th?ng cung c?p ?i?n ??u máy ch?y trên ???ng s?t, xe ?i?n ng?m, nhà máy ?i?n nguyên t?. Máy bi?n áp khô c̣n ???c s? d?ng ph? bi?n cho các khách s?n, sân v?n ??ng, xí nghi?p hoá d?u, sân bay, dàn khoan và ??c bi?t s? d?ng ? n?i có yêu c?u pḥng ho? nghiêm ng?t.

- Máy bi?n áp khô có kh? n?ng ch?u quá t?i. ??i v?i nh?ng n?i ph? t?i không ??ng ??u trong ngày nh? ?i?n chi?u sáng, khu v?n hoá, máy ?i?u hoà nhe?et ??... có th? ch?n công su?t c?a các máy bi?n áp khô nh? h?n ph? t?i ?? t?n d?ng kh? n?ng ch?u quá t?i c?a chúng. Th?i gian v?n hành chính c?a máy bi?n áp s? ? tr?ng thái quá t?i ho?c quá t?i ít.

- Nh? vi?c ch? t?o ra tôn silic có t?n hao ḍng ?i?n Fuko th?p k?t h?p v?i vi?c s? d?ng b?i dây cu?n b?ng ??ng lá, lơi thép x?p ki?u b?c thang, khe h? nh? nên ?? ?n th?p không gây ô nhi?m môi tr??ng nh? các máy bi?n áp d?u hi?n hành (ti?ng ?n c?a các máy bi?n áp d?u ? kho?ng cách 1m th??ng x?p x? 80db gây tác h?i ??n s?c kho? nhân dân xung quanh). Vi?c thi?t k? t?i ?u các ph?n t? máy bi?n áp khô trên máy tính ?ă b? sung thêm các ?u vi?t c?a nó: ti?t ki?m ?i?n n?ng ?áng k? nh? gi?m ???c t?n th?t thép t? (t?n th?t không t?i ḍng Fuko và t?n th?t ??ng, t?n th?t có t?i), máy bi?n áp v?n hành v?i ?? ?n th?p.

- Nh? thi?t k? trên máy tính, vi?c l?a ch?n các thông s? ???c t?i ?u hoá, công ngh? ch? t?o thép silic, s?n t?m ngày càng hi?n ??i, h? th?ng ?o l??ng, ?i?u khi?n, b?o v? ngày càng hoàn thi?n nên ?? tin c?y và tu?i th? c?a máy bi?n áp khô r?t cao.

- Máy bi?n áp khô ??t ???c các tiêu chu?n môi tr??ng HD484 c?a EU v? ?i?u ki?n khí h?u (C0, C1, C2), môi tr??ng (E0, E1, E2) và ch?u l?a (F0, F1, F2).

- Công su?t c?a máy bi?n áp khô khá l?n. Các máy bi?n áp khô dùng cho h? th?ng phân ph?i ???c ch? t?o v?i công su?t t? 50 ??n 2.500kVA, các máy bi?n áp khô ?i?n l?c (dry power transformer) có công su?t t? 10.000 ??n 20.000kVA/35kV và trong t??ng lai công su?t s? c̣n l?n h?n.

 

T? CHUY?N ??I NGU?N

T? ?I?N TRUNG TH?

T? ?I?N H? TH?

TR?M BA & THI?T B? ?I?N

H? tr? tr?c tuy?n

hotline

Hotline/ Zalo: 0903 924 886


Skype skype

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay42
mod_vvisit_counterHôm qua331
mod_vvisit_counterT?t c?823933

Eltas  samil  ls  abb    sel    sch    siemens   dps   ge